De minister van SZW vindt dat de aantallen voorinburgeringstrajecten in AZC omhoog moeten. Zij heeft het COA daarom verzocht om een concreet plan van aanpak. Daarin moet het COA aangeven hoe de aantallen aan te bieden trajecten Voorinburgering opgehoogd kunnen worden. Het uitgangspunt moet een groei zijn van 5% per jaar vanaf 2025. Dit meerjarig plan van aanpak voor intensivering moet in ieder geval de volgende elementen bevatten:

  • einddoel, inclusief meetbare tussenresultaten;
  • voorgestelde aanpak, met onderbouwing van bijbehorende activiteiten;
  • meerjarenplanning;
  • overlegstructuur tussen COA en SZW ten behoeve van monitoring van voortgang.

Het COA moet dit plan voor 1 oktober indienen samen met de aanvraag van de Rijksbijdrage voor voorinburgering van 2025.