Er is een voorstel om de Vreemdelingenwet 2000 te wijzigen (TK 36349 nr. 2) en zo de druk op de IND en COA te verminderen volgens het Unierecht. Het voorstel bevat verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken en de mogelijkheid om mvv-aanvragen van nareizende gezinsleden van een asielstatushouder af te wijzen als deze niet binnen drie maanden na verlening van de verblijfsvergunning zijn ingediend. Ook kan de beslistermijn van zes maanden voor een asielaanvraag in aansluiting op die termijn worden verlengd met maximaal drie maanden. Dit is een verbetering van de implementatie van de Procedurerichtlijn en de regering vindt het belangrijk om deze wijziging op te nemen gezien de actuele crisis in de asielketen.