De afgelopen tijd hebben enkele gemeenten besloten een inkomenstoets in te voeren voor huishoudelijke hulp. Dit is in strijd met de Wmo 2015. Minister De Jonge (VWS) schrijft in een Kamerbrief dat hij gemeenten die dit beleid willen voeren, aanspreekt.

Terugdraaien inkomenstoets

De gemeenten waar het om gaat moeten hun beleid weer in lijn brengen met de Wmo 2015. Als gemeenten dit niet doen, beraadt de minister zich op de volgende stap van de interventieladder van het interbestuurlijk toezicht. Uiteindelijk kan de regering het besluit van de gemeente over de inkomenstoets dan schorsen en vernietigen.

Kritiek minister op beheersmaatregelen VNG

In de brief schrijft de minister verder dat de adviezen van de VNG van afgelopen november, hem hebben verbaasd. Een aantal voorstellen zijn niet in lijn met de wettelijke kaders van de Wmo 2015. De minister vindt het onwenselijk dat gemeenten de beleidsruimte te ruim interpreteren, om zo het abonnementstarief ter discussie te stellen. Individuele inwoners worden hierdoor mogelijk benadeeld. Zij moeten er volgens de minister op kunnen vertrouwen dat (decentrale) overheden zich houden aan de wet.