De VNG besprak op 26 mei in een bestuurlijk overleg met demissionair minister De Jonge (VWS) de toekomst van de Wmo. Daarbij kwamen mogelijke maatregelen voor de korte termijn aan de orde en spraken we ook over de financiële beheersbaarheid van de Wmo op (middel)lange termijn.

Voorstellen beheersmaatregelen voor de korte termijn

De ministeries van VWS en BZK en de VNG hebben de afgelopen maanden maatregelen uitgewerkt die op de korte termijn bij kunnen dragen aan een betere sturing op de Wmo. Voorbeelden zijn:

  • herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor (bepaalde) maatwerkvoorzieningen
  • eenvoudige schoonmaakondersteuning onderbrengen bij de bijzondere bijstand
  • aanscherping van de definitie van het begrip algemeen gebruikelijk
  • gemeenten extra compenseren voor de aanvullende kosten door invoering van het abonnementstarief

De maatregelen zijn neutraal uitgewerkt en bedoeld voor de kabinetsformatie. Of er gebruik wordt gemaakt van de voorgelegde keuzes en zo ja, voor welke dan wordt gekozen, is uiteraard afhankelijk van het formatieproces.

Onderzoek naar de opgave en financiële beheersbaarheid op de (middel)lange termijn

In aansluiting op de maatregelen voor de korte termijn, heeft de VNG voorgesteld een gezamenlijk onderzoekstraject te doen naar de houd-/beheersbaarheid van de Wmo. Het ministerie van VWS stemt in met een analyse van de ontwikkelingen op de lange termijn, maar daarbij benadrukt VWS dat een onderzoek naar eventuele keuzes voor de lange termijn aan een volgend kabinet is.

Verkenning in 2 delen

Gedacht wordt over een verkenningsopzet die bestaat uit 2 delen:

  1. Om te beginnen wordt in eerste instantie een prognose gemaakt van hoe het beroep op de Wmo (vanwege vergrijzing, langer thuis wonen en extramuralisering) zich de komende 5-20 jaar ontwikkelt in relatie tot de verwachte uitgaven.
  2. Op basis van de uitkomsten – en met inbegrip van de inhoud van het regeerakkoord – wordt in afstemming met het nieuwe kabinet besloten over het tweede deel van het onderzoek. Daarin wordt verkend welke fundamentele keuzes voor de langere termijn mogelijk en nodig zijn.

De komende weken zullen we het onderzoekstraject op basis van het voorstel gezamenlijk verder uitwerken.

Zie ook