Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van VWS voor 2024. De VNG stuurde de Kamer een inbreng op deze begrotingsbehandeling. Gezond samenleven en oud worden staat onder grote druk. De VNG benoemt 3 grote opgaven en concrete aandachtspunten daarbij.

Gezamenlijke aanpak van grote opgaven

De 3 grote opgaven die gemeenten met de Kamer en het nieuwe kabinet gezamenlijk willen aanpakken zijn:

  • Het opvangen van de vergrijzing in de samenleving en ouderenzorg toekomstbestendig maken.
  • Gezond leven makkelijker maken.
  • Kwetsbare groepen (al dan niet in) een beschermde thuissituatie, hulp en ondersteuning bieden.

Met oog op de begrotingsbehandeling vraagt de VNG in haar inbreng concreet aandacht voor de volgende punten:

Toekomst Wlz en houdbaarheid Wmo

De toegankelijkheid van passende zorg voor alle burgers staat voor ons voorop. Beperking van instroom in de Wlz via financiële prikkels in de Wmo is geen realistische oplossing. De Wmo is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten participeren maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Het CIZ beoordeelt de passendheid van zorg en instroom in de Wlz. Op dit moment loopt het houdbaarheidsonderzoek Wmo, de VNG vraagt de Kamer dit als objectieve basis te gebruiken bij overwegingen over de toekomst van de Wlz.

Randvoorwaarden beschermd wonen en aanpak dakloosheid

Om gemeenten de ambities van de aanpak dakloosheid en beschermd wonen waar te laten maken zijn de juiste randvoorwaarden nodig. Dit betekent: financiële stabiliteit, de invoering van het objectief verdeelmodel voor beschermd wonen (inclusief woonplaatsbeginsel) en randvoorwaarden rondom wonen en bestaanszekerheid. Zie ook VNG-bericht ‘Geef aanpak dakloosheid de aandacht die het verdient’.

Woningmarkt als knelpunt

De woningmarkt is een groot knelpunt bij de ondersteuning van ouderen, inwoners die beschermd moeten wonen met een zorg- en/of ondersteuningsvraag en voormalig dak- en thuislozen die opnieuw een bestaan opbouwen. Bovendien maakt het bevriezen van de capaciteit van intramurale verpleegzorg het noodzakelijk om snelle voortgang te maken met de bouw van zorggeschikte woningen voor ouderen met een Wlz-indicatie. Het is belangrijk dat hier de snel de juiste stappen in worden gezet.

De VNG vraagt de kamerleden aan te dringen op een snelle evaluatie van de stimuleringsregeling Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De VNG vraagt zich af of de regeling wel voldoende leidt tot de bouw van zorggeschikte woningen met sociale huur.

Structurele inzet op preventie

Ook vraagt de VNG om via wetgeving gezonde keuzes te stimuleren. De beweging naar de voorkant en inzetten op preventie is noodzakelijk om de (medische) zorg toegankelijk, betaalbaar en van voldoende kwalitatief te houden voor iedereen. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zet hier stappen in, maar er is structurele inzet op nodig. Dit betekent ‘health in all policies’: wetgeving die gezonde keuzes stimuleert en structurele financiering voor gemeenten.