Het ministerie van VWS werkt aan een vereenvoudiging van de hulpmiddelenzorg aan Wlz-cliënten. Op basis van een voorverkenning heeft VWS voorlopig de volgende voorkeursvariant:

 • Wlz-cliënten die in een zorginstelling wonen en de Wlz-cliënten met een
  volledig pakket thuis (vpt) ontvangen alle hulpmiddelen uit de Wlz;
 • Voor de Wlz-cliënten met een pgb of een modulair pakket thuis (mpt) is de bedoeling om de hulpmiddelenzorg zoals die nu geldt voor iedereen die thuis woont voort te zetten.

Verschil tussen vpt-cliënten

Uit gesprekken met verschillende partijen blijkt dat er mogelijk behoefte is om binnen de groep vpt-cliënten een verschil te maken. Het gaat dan om een verschil tussen cliënten die geclusterd bij of in een instelling wonen en Wlz-cliënten met een vpt die niet geclusterd wonen. Voor de laatste groep zou de verandering juist niet voor een vereenvoudiging zorgen.

Niet iedereen vindt het splitsen van de vpt-groep wenselijk, omdat daardoor meer versplintering komt in de leveringsvormen. VWS zal daarom de voorkeursvariant opnieuw bekijken aan de hand van de genoemde argumenten.

Concept implementatieplan

Om te bekijken welke acties plaats moeten vinden is een concept implementatieplan gemaakt. Dit plan is ook besproken met betrokken partijen. De belangrijkste punten uit het implementatieplan zijn:

 • Wat gaat er allemaal veranderen binnen de regelgeving en bestuurlijke afspraken over hulpmiddelen;
 • Verschuiving van financiële middelen van de Zvw naar de Wlz en van de Wmo naar de Wlz.
 • Bekostiging in de Wlz:
  • Gebruiks- en verbruikshulpmiddelen, verzorgingsmiddelen, eenvoudige communicatie-hulpmiddelen en visuele-hulpmiddelen vallen onder het budget van de instelling.
  • Landelijke financiering van persoonsgebonden-hulpmiddelen en complexe communicatie-hulpmiddelen en omgevingsbesturing.
 • Uitvoeringspraktijk: Er gaat voor organisaties het nodige veranderen als de verschuiving naar de Wlz plaatsvindt. Het is belangrijk om helder te hebben wie waar verantwoordelijk voor is. Ook is het belangrijk dat het duidelijk is waar partijen terecht kunnen voor vragen.
 • Voorlichting: Wlz-cliënten, zorginstellingen, paramedici, gemeenten en leveranciers moeten goed geïnformeerd worden over de verschuiving.