Vorige maand presenteerde de VNG 2 convenanten voor het verbeteren van de toegang tot en verstrekking van Wmo-hulpmiddelen. De VNG roept alle gemeenten op de convenanten te ondertekenen en dit ook bij de VNG te melden. Inmiddels zijn een toelichting en Q&A’s over de convenanten opgesteld.

De convenanten zijn een resultaat van de Verbeteragenda Hulpmiddelen.

Verhuizingen en complexe aanvragen

Er is een convenant met afspraken over hoe te handelen wanneer een cliënt verhuist en zijn hulpmiddel wil meenemen. En er is een convenant met afspraken hoe partijen moeten handelen bij een complexe hulpmiddelenaanvraag.

Betere kwaliteit toegang- en verstrekkingsproces

Het naleven van de landelijke afspraken draagt ertoe bij dat de kwaliteit van het toegang- en verstrekkingsproces van complexe hulpmiddelen verbetert. Alle betrokken partijen kennen de afspraken en handelen op de afgesproken manier. Dat draagt ook bij tot minder administratieve lasten voor het totaal.

Meer informatie

Kijk voor de teksten van beide convenanten, de toelichting, de Q&A’s en meer informatie op: