Gemeenten spelen een belangrijke rol in het bevorderen van kansengelijkheid binnen de samenleving. Om de diversiteit in de aanpak van kansenongelijkheid door gemeenten te onderzoeken, voerden de VNG, het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en Divosa een verkenning uit.

Kansenongelijkheid als integraal aspect van gemeentelijk beleid

Uit de verkenning blijkt dat gemeenten kansenongelijkheid op hele diverse manieren aanpakken. Sommige gemeenten kiezen voor een brede horizontale benadering, terwijl anderen zich juist richten op specifieke beleidsterreinen zoals onderwijs, jeugd of gezondheid. Ook zijn er gemeenten die kansengelijkheid als vanzelfsprekend beschouwen binnen het sociaal domein. De impact van deze organisatorische keuzes dient nog nader onderzocht te worden.

Een belangrijk inzicht is dat de aanpak van kansengelijkheid zich uitstrekt tot alle aspecten van het gemeentelijk beleid. Fundamentele organisatorische aspecten, zoals samenwerking, politiek draagvlak, taakverdeling en langetermijneffecten, zijn erg belangrijk bij het vormgeven van effectief kansengelijkheidsbeleid.

Behoefte aan kennisdeling

Er is een groeiende behoefte aan kennisdeling tussen gemeenten om effectieve strategieën te ontwikkelen voor het aanpakken van kansenongelijkheid. De bevindingen van de verkenning bieden een waardevolle basis voor verdere discussie en actie op dit gebied. Want ook de herijkte propositie De waarde van het sociaal domein laat zien dat dit thema nog even relevant is.