Vorige week werd bekend welke structurele oplossing er is voor alleenverdienende huishoudens. De VNG heeft gepleit voor een structurele oplossing voor deze groep. Het is positief dat het demissionaire kabinet deze oplossing voor de Eenverdienersproblematiek uitwerkt. Gemeenten pakken ook hun verantwoordelijkheid.

Helaas is de structurele oplossing in de fiscaliteit niet op korte termijn maakbaar door reeds overbevraagde Informatievoorziening (IV)-capaciteit van de Belastingdienst. In de tussentijd moet ook de bestaanszekerheid van deze groep inwoners worden geborgd. In het proces is gekeken naar mogelijkheden bij UWV, Dienst Toeslagen en gemeenten.  De VNG heeft altijd gezegd dat publieke dienstverleners als UWV en Dienst Toeslagen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Tussentijdse regeling

Een tijdelijke regeling bleek niet uitvoerbaar door UWV of Dienst Toeslagen. Met de structurele oplossing in het vooruitzicht, heeft de VNG aangegeven bij te kunnen dragen aan een tussentijdse oplossing onder de door hen gestelde randvoorwaarden en een uitvoeringstoets. In een Bestuurlijk Overleg VNG-SZW op 12 september 2023 heeft de VNG de randvoorwaarden benadrukt en demissionair minister Schouten heeft aangegeven dat het kabinet zich daaraan committeert om tot een uitvoerbare regeling te komen.  De VNG zal gemeenten nadrukkelijk betrekken bij de uitwerking van de regeling.

Probleem speelt al geruime tijd

De eenverdienersproblematiek speelt al geruime tijd en is in 2016 aangekaart door de Nationale Ombudsman. Door een onbedoelde en complexe samenloop van fiscaliteit, toeslagen en sociale zekerheid is er een groep alleenverdienende huishoudens die een lager besteedbaar inkomen heeft dan een paar in de bijstand.

Meer informatie