Om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te houden, hebben de betrokken partijen in de Hervormingsagenda Jeugd een uitgebreid pakket afspraken gemaakt voor de periode van 2023 tot 2028. Met 42 startfoto’s en een metarapportage krijgen we een beeld van de voortgang van de Hervormingsagenda.

Analyse van Hervormingsagenda Jeugd

Op verzoek van gemeenten heeft de VNG 42 startfoto’s laten samenstellen waarmee regio’s en gemeenten inzicht krijgen in de  stand van zaken en waarin duidelijk wordt welke stappen zij nog moeten zetten. Op basis van deze startfoto’s is een Metarapportage opgesteld. Dit rapport biedt een overkoepelend beeld van de voortgang van de uitvoering van agenda in het hele land, zonder dat individuele regio’s daarin herkenbaar zijn.

Inzichten en vervolgstappen

Het proces van het opstellen van de startfoto’s en de metarapportage omvatte uitgebreide betrokkenheid van gemeenten, regio’s en diverse partners. Uit de bevindingen blijkt een breed draagvlak en een sterke inzet voor de agenda. Maar de betrokken partijen geven wel aan dat er nog meer stappen nodig zijn, vooral op het gebied van de lokale teams en toegang en de verbinding tussen jeugdhulp en andere sectoren, zoals onderwijs en ggz voor volwassenen.

Belangrijke uitdagingen en ondersteuningsbehoeften

Het rapport benadrukt verschillende uitdagingen, waaronder de krapte op de arbeidsmarkt en het spanningsveld tussen lokale autonomie en landelijke kaders. Risico’s worden gesignaleerd rondom onder meer de privacyregelgeving, capaciteitsproblemen en de financiële positie van gemeenten. Er is een grote behoefte aan ondersteuning, met name op het gebied van toegang en lokale teams plus domeinoverstijgend werken. De VNG streeft ernaar om samen met het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) en het platform Sociaal domein een passend ondersteuningsaanbod te creëren, aansluitend bij de behoeften uit de praktijk.

De metarapportage biedt een diepgaand inzicht in de stand van zaken en uitdagingen rondom de Hervormingsagenda Jeugd. Het rapport vormt een waardevolle bron van informatie voor gemeenten, regio’s en andere beleidsmakers om gezamenlijk stappen te zetten richting een betere jeugdhulp in Nederland.