De minister van OCW wil de knelpunten in het nieuwkomersonderwijs aanpakken. De VNG geeft het wetsvoorstel daarvoor een onvoldoende. De minister erkent wel de urgentie, maar stelt voor het oplossen van de problematiek te weinig financiële middelen beschikbaar.

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Financiën in beeld brengen

De VNG wil samen met OCW de benodigde financiën in beeld brengen voor het gehele nieuwkomersonderwijs en de minister vragen dit beschikbaar te stellen gelijktijdig met de invoering van de spoedwet.

2000 kinderen zonder onderwijs

Tweeduizend kinderen van onder meer vluchtelingen en arbeidsmigranten krijgen momenteel geen onderwijs. Dit komt door een gebrek aan onderwijsplekken, het lerarentekort en vanwege de vele verhuizingen van de kinderen tussen opvanglocaties. De VNG is het met de minister eens dat dit onacceptabel is voor de kinderen, maar ook onnodig veel druk legt op het huidige onderwijs.

Structureel nieuwkomersondewijs met voldoende NT2-docenten

Het wetsvoorstel – die aankomend schooljaar al in moet gaan – geeft onderwijs en gemeenten alleen in noodsituaties de ruimte om de onderwijsuren te verminderen en soepeler om te gaan met de functie-eisen van de leerkrachten. Deze flexibiliteit is nodig, maar is naar verwachting niet genoeg om het probleem van het lerarentekort structureel te ondervangen. De VNG wil daarom een structureel nieuwkomersondewijs met voldoende NT2-docenten.

Onderzoek naar financiële randvoorwaarden

Bovendien hebben gemeenten onvoldoende financiële middelen voor materialen, begeleiding en onderwijshuisvesting, met name als ad hoc onderwijs moet worden georganiseerd.

De VNG wil een onderzoek laten uitvoeren naar de financiële randvoorwaarden en verzoekt de minister het benodigde budget bij inwerkingtreding van de wet beschikbaar te stellen. Ook de Raad van State vraagt in haar advies over de spoedwet aandacht voor de financiële kaders.

In gesprek met partijen

De VNG blijft bij het kabinet aandringen om met oplossingen te komen om de toenemende druk op sociale voorzieningen te verlichten. Daarbij moet ook het nieuwkomersonderwijs goed geregeld worden zodat kinderen snel door kunnen stromen naar het reguliere onderwijs en moet ook het reguliere onderwijs niet in de knel komen. De VNG blijft daarover in gesprek met het ministerie van OCW, LOWAN, de PO-raad en de VO-raad.