De stichting Sociale Banken Nederland (SBN) vraagt gemeenten gedupeerde ouders van de problemen met de kinderopvangtoeslag te wijzen op het bestaan van het loket Private Schulden en het loket Al Betaalde Schulden. Nog niet alle gedupeerde ouders hebben hun private schulden die in aanmerking komen ingediend.

Loket Private Schulden voor erkend gedupeerden

Bij het loket Private Schulden van SBN kunnen erkend gedupeerden van de problemen met de kinderopvangtoeslag hun openstaande, opeisbare schulden indienen als deze aan de voorwaarden voldoen. De hersteloperatie kinderopvangtoeslag heeft als uitgangspunt gedupeerde ouders en hun toeslagpartners een nieuwe start te laten maken. In de aanpak wordt onderscheid gemaakt tussen publieke schulden en private schulden. Voor private en publieke schulden geldt dat deze worden kwijtgescholden als de schulden vallen binnen de reikwijdten voor kwijtschelding. Voor de private schuldenaanpak is een samenwerking opgezet tussen het Ministerie van Financiën (opdrachtgever), SBN (opdrachtnemer) en de VNG (ondersteuning van gemeenten in de uitvoering).

Erkend gedupeerde ouders en hun toeslagpartners kunnen via het loket Private schulden hun private schulden indienen bij SBN. Een deel van de gedupeerde ouders/toeslagpartners doet dit zelfstandig, zonder hulp. Een ander deel heeft hierbij ondersteuning nodig. De ouders die ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op SBN via een daarvoor ingericht servicecenter. Zij kunnen ook hun gemeente vragen om hun te ondersteunen bij hun aanvraag. Een aanvraag kan zowel digitaal worden gedaan als per post (via een downloadformulier) via het loket Private Schulden.

Rol gemeenten

Gemeenten kunnen (als de gedupeerde dat wenst) een gedupeerde ondersteunen bij het opstellen en indienen van de schuldenlijst bij SBN voor het overnemen en afbetalen van de achterstanden op de private schulden aan schuldeisers. Hiervoor is het wel van belang dat gedupeerde ouders worden gewezen op het bestaan van het loket Private Schulden en zij voor meer informatie kunnen kijken op de websites van SBN en UHT. Gemeenten kunnen ook op hun eigen website informatie plaatsen over bij wie een gedupeerde ouder terecht kan. Daarnaast kunnen gemeenten capaciteit vrijmaken voor de ondersteuningswerkzaamheden.

Hoe werkt het loket Private Schulden?

Wanneer gedupeerden van de problemen met de kinderopvangtoeslag en/of hun toeslagpartners hun openstaande schulden indienen bij het loket Private Schulden, toetst SBN deze schulden aan de wet Hersteloperatie Toeslagen en betaalt het de achterstanden op de schulden rechtstreeks aan de schuldeiser, dus niet aan de gedupeerde.

Wat zijn private schulden?

Private schulden zijn schulden aan organisaties buiten de overheid. Denk hierbij aan webwinkels, de NS, een telefoonmaatschappij, het energiebedrijf, de zorgverzekeraar of de woningbouwvereniging. Veel ouders hebben ook geld geleend van familie en vrienden. Dit zijn zogenaamde informele schulden, die niet voor vergoeding in aanmerking komen. Zijn deze echter vastgelegd in een notariële akte of ligt er een gerechtelijke uitspraak en is er sprake van een betalingsachterstand, dan kunnen deze ook worden doorgeven.

Welke achterstanden op private schulden worden afbetaald?

SBN betaalt de achterstanden op private schulden af, die zijn ontstaan en opeisbaar geworden in de periode tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021. Dat kunnen onbetaalde rekeningen of gemiste betalingen uit die periode zijn. Maar ook de kosten voor het niet betalen, zoals de wettelijke rente en de incassokosten. We hebben het dan over openstaande bedragen en betalingsachterstanden. Die worden overgenomen. Is er sprake van een lening, dan worden alleen de achterstallige betalingen op de lening vergoed. Het resterende bedrag van de lening (bijvoorbeeld een hypotheek) wordt niet overgenomen. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de ouder. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hij/zij de maandelijkse verplichtingen gewoon weer gaat voldoen.

Loket Al Betaalde Schulden voor erkend gedupeerde ouders
SBN heeft ook een loket Al Betaalde Schulden. Hier kunnen erkend gedupeerde ouders terecht, die betalingsachterstanden hebben afgelost met het compensatiebedrag dat ze hebben gekregen. Dit loket is niet toegankelijk voor (ex)toeslagenpartners. Bij het loket Al Betaalde Schulden kunnen schulden worden ingediend die betaald zijn door de ouder ná ontvangst van en daarmee met de compensatievergoeding van € 30.000,- (Catshuisregeling). De voorwaarden waaraan deze schulden moeten voldoen, zijn gelijk aan het loket Private Schulden. Eén van deze voorwaarden is dat het om opeisbare schulden gaat, die zijn ontstaan in de periode tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021. Opeisbaar wil zeggen dat de rekeningen of termijnen te laat zijn betaald. Het gaat hier dus opnieuw niet om hoofdsommen van leningen, maar om achterstanden, de rente en andere opslagen door de schuldeiser (tenzij de gehele lening door de schuldeiser opeisbaar is gesteld). Dit dient echter wel te worden aangetoond met bewijsstukken.

Wie kan een aanvraag indienen en om welke schulden gaat het?

Een gedupeerde ouder kan een aanvraag indienen als de ouder een bedrag ter compensatie van de Belastingdienst heeft ontvangen en daarmee schulden heeft afgelost. Voorbeelden zijn ook hier een betalingsachterstand bij het energiebedrijf, de zorgverzekeraar, de woningbouwcorporatie of bij een webwinkel. Het gaat om bedragen die opeisbaar waren. Dat betekent dat de gedupeerde te laat was met betalen. De gedupeerde heeft de betaling gedaan na het ontvangen van de compensatie. Het totaalbedrag kan daarom nooit hoger zijn dan de compensatie van € 30.000,-. Als de gedupeerde met deze compensatie schulden heeft afgelost, die op naam van de toeslagpartner of het minderjarige kind staan, kunnen deze ook worden ingediend.

Welke bewijsstukken zijn nodig?

Er is zowel een bewijs van de schuld als een betaalbewijs van de schuld nodig. De gedupeerde ouder stuurt een rekening, herinnering of aanmaning van de schuld. Hierop moet duidelijk te zien zijn dat de betalingstermijn vóór 1 juni 2021 was verlopen. Ook stuurt de gedupeerde een bankafschrift van de datum waarop de ouder de schuld heeft betaald. Deze datum moet ná de datum van de betaling van de compensatie zijn of tussen de uitslag van de eerste toets en die van de integrale beoordeling.