Vandaag is de begroting 2021 bekendgemaakt. De belangrijkste punten op het gebied van de Participatiewet, Schuldhulpverlening en Inburgering zijn:

Participatiewet

Begin 2020 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer, met als doel het wegnemen van de onterecht gunstige positie van mensen met fraudevorderingen bij de toegang tot het recht op bijstand. Het kabinet streeft ernaar, nadat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen, dit zo snel mogelijk in werking te laten treden. Naar verwachting is dit in de eerste helft van 2021.

Er komt daarnaast een vereenvoudiging van de inzet van het instrument loonkostensubsidie.

Tot slot wordt de NOW en TOZO verlengd tot 1 juli 2021.

Schuldhulpverlening

Gemeenten krijgen sneller informatie wanneer mensen hun rekening of huur niet betalen, bijvoorbeeld van energiemaatschappijen en woningstichtingen. Daardoor kunnen gemeenten sneller hulp bij schulden bieden, zodat mensen niet verder in de schulden raken.

Inburgering

Het nieuwe inburgeringsstelsel start op 1 juli 2021. Nieuwkomers gaan zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en meedraaien in de samenleving. Het liefst door betaald werk. Zij krijgen tijdens de inburgering begeleiding door de gemeente. De overheid betaalt inburgering op maat voor asielzoekers. Er geldt een hogere norm voor het taalniveau dan eerst: minimaal B1-niveau, in plaats van A2.