Het rijk stopt in 2023 met de vergoeding van coronagerelateerde meerkosten in het sociaal domein. Over de vergoeding van deze kosten in 2022 heeft de VNG met het rijk afspraken gemaakt.

Meerkostenkostenregeling vervalt

Volgens het rijk is niet langer sprake van een pandemische crisissituatie. Dat betekent dat er voor het sociaal domein in 2023 geen landelijke regelingen meer zijn voor declaratie van meerkosten door gemeenten. Ook worden geen generieke middelen meer toegevoegd aan het gemeentefonds.

Overzicht extra middelen 2022

Op verzoek van de VNG en het rijk heeft Significant Public de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar coronagerelateerde meerkosten in 2022 in het sociaal domein. Significant Public raamt deze meerkosten op een totaal van € 54,8 miljoen. Deze inschatting is gebaseerd op een brede uitvraag onder gemeenten en diverse diepte-interviews onder aanbieders.

De extra middelen worden als volgt in de decembercirculaire aan gemeenten uitgekeerd:

  • € 8,2 miljoen aan de algemene uitkering, cluster Jeugd
  • € 10,9 miljoen aan de algemene uitkering, cluster Maatschappelijke ondersteuning
  • € 2,7 miljoen aan de integratie-uitkering Beschermd Wonen
  • € 32,5 miljoen aan de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang
  • € 0,4 miljoen aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang

Aangezien gemeenten hebben aangegeven dat zij graag inzicht krijgen in de compensatie die elke gemeente ontvangt, wordt bij deze circulaire een overzicht opgenomen met alle bedragen per gemeente.

Vervolg

Als er concrete aanleiding is om te veronderstellen dat de coronapandemie weer oplaait, of als er onvoorziene ontwikkelingen optreden, dan zullen rijk en gemeenten daarover met elkaar in gesprek gaan.

Meer informatie

Onderzoek Meerkosten door corona in het sociaal domein