In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel experimenteren 97 gemeenten op onderdelen uit de nieuwe Wet inburgering. Deze pilotgemeenten ontdekken welke elementen in hun aanpak werken bij bijvoorbeeld het voeren van regie, het aanbieden van de leerroutes of het organiseren van het ontzorgen.

De ervaring die zij opdoen in het pilotprogramma helpt hen en andere gemeenten bij de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe Wet inburgering.

Het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI) is gestart in 2019 op 6 thema’s: Brede intake en Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP), duale trajecten, vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten, ontzorgen, Z-route en B1-route. De resultaten van de gemeenten die zich bezighouden met de eerste drie thema’s zijn gepubliceerd in drie eindrapporten.

Grote verschillen tussen gemeenten in doorlooptijd Brede intake – PIP

De verschillen tussen de 19 gemeenten die experimenteren met de Brede intake van statushouders en het opstellen van hun Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) zijn groot. Doordat gemeenten voor diverse aanpakken kiezen, variëren de doorlooptijden sterk. Ondanks de verschillen blijkt dat de pilotgemeenten het PIP vrijwel altijd binnen 10 weken konden vaststellen.

Duale inburgeringstrajecten dragen bij aan snellere taalverwerving

24 gemeenten hebben in negen pilots geëxperimenteerd met duale trajecten voor inburgeraars, waarbij het aanleren van de taal en het opdoen van werkervaring worden gecombineerd.

De praktijkgerichte taalondersteuning van duale trajecten draagt bij aan een snellere taalverwerving, met name bij analfabete en moeilijk leerbare inburgeraars. Uit de pilots blijkt dat er niet één beste aanpak bestaat. Wel staan in het eindrapport lessons learned en hulpvragen voor gemeenten bij het opstarten van duale trajecten.

Empowerment blijkt cruciaal voor participatie vrouwelijke inburgeraars

Vrouwelijke inburgeraars zijn vaak (nog) niet georiënteerd op betaald werk, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op de zorg van kinderen en/of omdat ze geen duidelijke beroepsidentiteit hebben. Gemeenten die meededen aan de pilots ondervonden dat empowerment van vrouwen cruciaal is om daar verandering in te brengen. Bijvoorbeeld door hun zelfvertrouwen te vergroten en zicht te geven op hun eigen participatiemogelijkheden.