De minister van VWS heeft in zijn brief van 13 februari 2020 de Nationale ombudsman gevraagd om zijn reactie op het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting Wmo.

Op 12 maart heeft de Nationale ombudsman zijn brief aan de minister VWS verzonden. Hierin geeft hij aan dat hij het versterken van integraal werken, het uitbreiden van de mogelijkheden van integrale geschilbeslechting en het verbreden van (integrale) klachtbehandeling door gemeenten van harte ondersteunt. Ook benoemt hij een aantal onduidelijkheden in de formulering van het huidige wetsvoorstel. Tot slot benadrukt de ombudsman het belang van het voortraject ter voorkoming van escalatie van conflicten tussen burger en overheid.