Op 19 september 2023 presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota. Er wordt structureel € 2 miljard extra per jaar vrijgemaakt om de koopkracht van gezinnen en mensen met een laag (midden)inkomen te verbeteren. Zo wordt de huurtoeslag verhoogd met maximaal € 416 per jaar. Het kindgebonden budget gaat omhoog. Voor het eerste kind met maximaal € 750 per jaar, voor het tweede kind met maximaal € 883 en maximaal € 400 voor kinderen tussen 12 en 17 jaar.

Daarnaast wort de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in de bijstand, Anw, Toeslagenwet en AIO in 2024 bevroren, om te zorgen dat de uitkeringen op dezelfde hoogte blijven.

Huurtoeslag

De huurtoeslag voor 1,5 miljoen huishoudens wordt verhoogd met meer dan € 30 per maand als een maatregel om de koopkracht van de laagste inkomens te verbeteren.

Energie

Er wordt in totaal maximaal € 60 miljoen gereserveerd voor de heropening van het Tijdelijk Noodfonds Energie in de komende winter. Het Tijdelijk Noodfonds Energie wordt (opnieuw) ingezet om problematische energieschulden tegen te gaan.

Vroegsignalering en bijzondere bijstand

Voor 2024 wordt in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld zodat gemeenten extra kunnen inzetten op het gebied van vroegsignalering en bijzondere bijstand.

Ondersteuning kwetsbare jongeren naar werk

Er wordt gewerkt aan het wetsvoorstel Overgang van school naar duurzaam werk (beoogde inwerkingtreding 2025), waarmee scholen en gemeenten beter in staat worden gesteld om jongeren met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt te begeleiden bij de transitie van school naar werk en het behouden van werk bij (dreigende) werkloosheid.

Schoolmaaltijden

In 2024 draagt SZW met € 52,5 miljoen samen met OCW en VWS bij aan het voortzetten van het aanbieden van schoolmaaltijden op scholen in kwetsbare wijken.

Niet-gebruik van regelingen terug te dringen

Er wordt de haalbaarheid onderzocht van één digitaal loket waarbij de burger inzage krijgt in voorzieningen waar hij recht op heeft.

Preventie van geldzorgen

Voortzetting van de inzet op financiële educatie in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, door het eerder bereiken en in beeld krijgen van mensen met (dreigende) geldzorgen.

Infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven

Er wordt gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Hiervoor worden (opties voor) toekomstperspectieven uitgewerkt, die naar verwachting in het najaar van 2023 worden gepresenteerd.

Beschut werk

Er wordt gewerkt aan een meer divers aanbod van beschutte werkplekken. Daarnaast wordt ingezet op een versimpeling van het proces rondom beschut werk en wordt gewerkt aan een andere verdeling van de plaatsen en financiële middelen beschut werk per 2025. Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de financiering van beschut werk. In 2024 gaat het om een extra investering van € 23,1 miljoen. Dit bedrag loopt vervolgens op naar € 64,7 miljoen in de structurele situatie. Door deze extra middelen ontvangen gemeenten structureel een aanvullend bedrag van € 2.157 per beschutte werkplek. Ook deze extra investering moet ertoe leiden dat op korte termijn meer beschutte werkplekken worden gerealiseerd.

Vervolgstappen om banenafspraak te verbeteren

De banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013 heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers. Met de sociale partners is afgesproken 125.000 banen voor deze doelgroep te creëren. Er zijn vervolgstappen aangekondigd om de banenafspraak te verbeteren.  Het gaat onder meer om een beperkte verbreding van de doelgroep banenafspraak en het verder verkennen van het beschikbaar stellen van loonkostensubsidie in de Wajong en het uitwerken van loonkostensubsidie in de WIA. Ook het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak wordt op korte termijn aangeboden aan de Tweede Kamer.