Het budget voor de langdurige zorg staat ook dit jaar onder druk. Of het budgettair kader voldoende is, hangt vooral af van het aantal nieuwe cliënten met een psychiatrische stoornis dat instroomt in de langdurige zorg. Ook is nog onduidelijk welke impact corona gaat hebben op het zorggebruik in 2022. Dat blijkt uit verschillende scenario’s die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op verzoek van het ministerie van VWS heeft doorgerekend voor 2022.

De minister van VWS heeft de NZa gevraagd om een inschatting te maken of het budget dat voor de langdurige zorg is uitgetrokken toereikend is. De NZa verwacht dat er tekorten ontstaan als de instroom van cliënten met een indicatie voor ggz-wonen in de langdurige zorg onverminderd hoog blijft. De herverdelingsmiddelen die als extra financiële ruimte gereserveerd zijn in het kader, lijken wel voldoende om deze tekorten op te vangen.

Toekomstbestendig

De NZa maakt zich grote zorgen over de steeds stijgende kosten voor de langdurige zorg. ‘Nu het aantal ouderen boven de 75 jaar in 2040 verdubbelt, zijn duidelijke politieke keuzes nodig om de langdurige zorg in de toekomst betaalbaar te houden,’’ waarschuwt NZa-bestuursvoorzitter Marian Kaljouw. “We denken graag mee over oplossingen om de zorg toekomstbestendig te houden.’’

Zo kan meer inzetten op preventie ervoor zorgen dat eerder wordt ingegrepen als mensen dreigen te vereenzamen of ziek worden. Daarvoor moet het sociaal domein, de zorg en ondersteuning die de gemeente levert, versterkt worden. Ook moet de samenwerking tussen gemeenten en zorgverleners en zorgaanbieders onderling verbeteren. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt ook om ‘anders denken’, waarbij mensen tijdig nadenken wat hun persoonlijke wensen zijn als het gaat om ondersteuning en zorg, en wat daarvoor nodig is.

De NZa denkt graag met partijen in de zorg mee hoe schotten die de samenwerking tussen zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders en gemeenten belemmeren verkleind kunnen worden. De bekostiging van de langdurige zorg willen ze daarbij zo inrichten dat deze bevordert dat zorgverleners samen passende zorg voor cliënten kunnen organiseren.