DUO hervat uiterlijk 1 maart het opleggen van de inburgeringsplicht aan gezinsmigranten. Uiterlijk 25 maart wordt het proces voor alle inburgeraars onder de Wet inburgering 2021 (Wi2021) weer opgestart. DUO had het proces van opleggen van de inburgeringsplicht onder de nieuwe wet tijdelijk stilgelegd wegens een complicatie.

Sinds 1 januari is de Wi2021 in werking. Inburgeraars kunnen echter ook nog onder de oude wet uit 2013 worden geplaatst. Dat hangt af van de datum waarop zij inburgeringsplichtig zijn geworden. Is dat voor 1 januari 2022, dan vallen zij onder Wi2013. De regimes van beide wetten verschillen. Nieuwkomers die onder de Wi2021 inburgeren, krijgen begeleiding van de gemeente bij het inburgeringsproces. Onder de oude Wi2013 moeten nieuwkomers hun inburgering zelf regelen.

Half januari kwam aan het licht dat een aantal inburgeringsplichtigen ten onrechte onder de Wet inburgering 2021 was geplaatst. Ze hadden onder de wet uit 2013 moeten vallen. Op verzoek van minister Karien van Gennip had DUO het proces tijdelijk stilgezet.  Sinds die tijd hebben SZW en partners in de uitvoering hard gewerkt aan een oplossing. DUO heeft uiterlijk 1 maart de systemen aangepast, zodat gezinsmigranten weer een kennisgeving van hun inburgeringsplicht kunnen ontvangen. Zij kunnen dan aan de slag met hun inburgering.

Voor de andere groepen, waaronder de asielstatushouders, neemt dat omwille van zorgvuldigheid iets meer tijd in beslag. Dat heeft mede te maken met een benodigde aanpassing in de gegevensuitwisseling tussen het COA en DUO.  Die hebben ze uiterlijk 25 maart in hun systemen verwerkt. Daarnaast wordt nog gekeken naar een oplossing voor de inburgeringsplichtigen die begin dit jaar ten onrechte onder de Wi2021 zijn geplaatst.

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd als DUO het inburgeringsproces heeft hervat.

Meer informatie, eerdere berichten en relevante documenten.