Gemeenten zien uitdagingen op het gebied van asielopvang, huisvesting en inburgering. Vooral de huisvestingsopgave is fors en vraagt om een integrale benadering. De genoemde uitdagingen zijn er zowel op de korte, als op de middellange en lange termijn.

Dit schrijven de ministeries van SZW, BZK en JenV, IPO en VNG in een gezamenlijke brief aan burgemeesters.

Handreiking

In de Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering zijn ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt. De handreiking:

  • brengt in beeld welke actuele opgaven er zijn bij opvang, huisvesting en inburgering
  • biedt verwijzingen naar beschikbare ondersteuningsmaatregelen en mogelijkheden voor financiering

Het biedt daarmee een zo compleet mogelijk overzicht van de beleidsmatige en financiële mogelijkheden waar gemeenten en provincies een beroep op kunnen doen, dit ter ondersteuning van de grote opgaven waar zij voor staan in 2021.

Actuele vragen over de handreiking kunt u stellen aan het ondersteuningsteam Flexibilisering Asielketen. Zij zijn bereikbaar via: flexibilisering.asielketen@minjenv.nl.

Vooruitblik Integrale Uitvoeringsagenda (IUA)

Vóór 1 april a.s. wordt er een eerste versie van de Integrale Uitvoeringsagenda (IUA) ontwikkeld voor opvang, huisvesting en integratie voor de middellange en lange termijn.
Het accent van de IUA ligt in die eerste versie echter eerst op huisvesting (inclusief integrale financiële paragraaf). Hierbinnen wordt met name gekeken naar integraliteit in de aanpak voor álle aandachtsgroepen/bijzondere doelgroepen die gemeenten moeten huisvesten.

Bestuurlijk aanjager huisvesting statushouders

Vanaf 1 februari 2021 is mevrouw Jantine Kriens als bestuurlijk aanjager gestart. Haar opdracht is het stimuleren van de huisvesting van statushouders.

Dit doet zij door gemeenten bestuurlijk te ondersteunen en daarmee de druk bij het COA te verlagen en waar mogelijk doorbraken te organiseren op lokaal, provinciaal en Rijksniveau.

De praktische ondersteuning rondom het thema huisvesting vergunninghouders verloopt via het ondersteuningsteam Flexibilisering Asielketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meer informatie

De handreiking en begeleidende brief aan burgemeesters staan op Rijksoverheid.nl.