Vanwege de onduidelijkheden rondom het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) is het voor de decentrale overheden lastig om de juiste voorbereidingen te treffen. Het IPO, de UvW en de VNG hebben hier gezamenlijk aandacht voor gevraagd bij de Eerste Kamer.

Het gebruik van PLOOI wordt verplicht voor de actieve openbaarmaking van documenten uit de 11 de informatiecategorieën genoemd in de Wet open overheid (Woo). De Eerste Kamer behandelt op 28 september Woo.

Zorg

Bij de decentrale overheden bestaat zorg of PLOOI op de voorziene ingangsdatum (1 mei 2022) voldoende ontwikkeld zal zijn en of overheden aangesloten kunnen worden op PLOOI om te kunnen starten met actieve openbaarmaking. Onder meer bestaat onduidelijkheid over de technische aansluitvoorwaarden voor aansluiting op PLOOI.

Helderheid

De decentrale overheden vragen de het senaat kritisch te kijken naar de uitvoerbaarheid van de Woo op korte termijn en de minister van BZK te verzoeken om helderheid te verschaffen over de zorgpunten voordat zij verplicht worden om PLOOI te gebruiken. De Woo biedt ruimte om de verplichting tot actieve openbaarmaking van documenten uit de 11 informatiecategorieën gefaseerd in werking te laten treden. Dit laat onverlet dat decentrale overheden zich wel degelijk voorbereiden op het actief openbaar maken van deze documenten.

Meer informatie