De landelijke aanpak die tot doel heeft gedupeerde ouders, van wie kinderen uit huis zijn geplaatst te ondersteunen is gestart. Deze aanpak sluit aan bij de bestaande brede ondersteuning die gemeenten bieden vanuit steunpunten of contactpersonen kinderopvangtoeslag.

Het Ondersteuningsteam (OT) is er voor gedupeerde ouders en kinderen die nu of in het verleden te maken hebben gekregen met een uithuisplaatsing, zowel in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel als zonder.

Het OT werk vraaggericht, is onafhankelijke en werkt altijd samen met de ouders of kinderen. De ouders of kinderen houden de regie. Het OT werkt binnen de bestaande structuren van de jeugdbeschermingsketen en heeft geen mandaat om eerdere besluiten te herzien. Wel kunnen ze ouders de weg wijzen naar organisaties/instanties/hulp en inzichtelijk maken wat hun mogelijkheden zijn en gaan waar nodig samen met de ouder mee in gesprek.

Wat doet het Ondersteuningsteam?

  • Het OT koppelt een procesbegeleider aan een gezin;
  • De begeleider staat naast de ouder, heeft tijd, kent de jeugdbeschermingsketen, maakt het verhaal op met de ouder of het kind, luistert, geeft ruimte aan emotie en staat naast de ouder in het proces;
  • Samen met de ouder en/of het kind worden wensen en mogelijkheden verkent en stappen gezet om daaraan invulling te geven;
  • De wensen van ouders zijn verschillend: het kan contactherstel met de kinderen zijn, een betere bezoekregeling of bijvoorbeeld een heroverweging van de uithuisplaatsing.

Ouders en kinderen kunnen zichzelf direct aanmelden door naar de website van het landelijke ondersteuningsteam te gaan: www.hetondersteuningsteam.nl.  Na aanmelding neemt het OT binnen twee dagen contact op. Ook kan vanuit de brede ondersteuning dit onafhankelijk team worden benaderd voor vragen over uithuisplaatsingen of om ouders aan te melden voor deze ondersteuning.

Het compensatiebedrag wordt niet vrijgelaten bij vaststelling vermogen bij reguliere kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting

Bij het bepalen of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding van de lokale belastingen, telt het compensatiebedrag dat de gedupeerde ouder kreeg wel mee bij het vaststellen van het vermogen. Er is geen vrijlating in de wet opgenomen.

Dit is op 29 oktober 2021 door de Ministeriële Commissie Herstel Toeslagen (MCTH) besloten. Als reden is genoemd dat deze belastingen er zijn om ‘mee te betalen voor het gebruik van overheidsvoorzieningen’. Iedereen die dat kan, moet hier ook aan meebetalen.

Meer informatie