Gemeenten kunnen vanaf nu ondersteuning vragen aan het Transitieteam Beschermd Thuis voor de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Doel van deze transitie: cliënten sneller te laten herstellen in de eigen omgeving en zoveel mogelijk als gelijkwaardig burger te laten deelnemen in de samenleving.

Veel gemeenten en aanbieders zijn al aan de slag met het realiseren van sociale inclusie door de implementatie van een nieuwe visie op  beschermd thuis. Bijvoorbeeld door een beter aansluitend ambulant aanbod te ontwikkelen, huisvestigingsafspraken te maken met woningcorporaties en het aanbod van beschermd wonen te herschikken. Tegelijkertijd moeten gemeenten zich voorbereiden op de juridische en financiële transitie van centrumgemeente naar de gemeenten in de regio.

Objectief verdeelmodel, woonplaatsbeginsel en NvO

Randvoorwaarden voor een succesvolle doordecentralisatie zijn onder andere een objectief verdeelmodel en het inrichten van een woonplaatsbeginsel. Om deze transitie soepel te laten verlopen, moeten gemeenten afspraken maken over regionale samenwerking en opdrachtgeverschap volgens de vastgestelde Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO, zie onder Meer informatie).

Ondersteuning door experts van het Transitieteam Beschermd Thuis

Het Transitieteam Beschermd Thuis bestaat uit experts die op verzoek bij gemeenten kunnen worden ingezet voor vragen over de verschillende thema’s die gepaard gaan met de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis:

  • Inhoudelijke doorontwikkeling van het zorglandschap met aandacht voor regionale en lokale taken.
  • Afspraken over toegang tot het zorglandschap en wie waarvoor verantwoordelijk is, onderlinge financiële afspraken en solidariteit.
  • De werking van het objectieve verdeelmodel en het ingroeipad (inclusief de gevolgen van de uitstroom naar de Wlz).
  • Afspraken met aanbieders die de transitie daadwerkelijk vorm en inhoud geven.
  • Afspraken met woningcorporaties.
  • Vragen over het inrichten van een regionale governance, samenwerking met de GGZ (behandelorganisaties) over de samenwerking met de zorgverzekeraar en zorgkantoor (Wlz).
  • Samenwerkingsprocessen waarbij partijen (nader) tot elkaar gebracht moeten worden.

Elke regio kan in beginsel gebruikmaken van maximaal 15 dagen ondersteuning door het Transitieteam. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken.

Voor vragen of verzoeken tot ondersteuning bij het Transitieteam Beschermd Thuis stuur een mail naar beschermdthuis@vng.nl.

Meer informatie