Met oog op de vertraging in de afhandeling van indicaties (en het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling) van Wmo-cliënten die een aanvraag indienden voor GGZ vanuit de Wlz, zijn er nieuwe werkafspraken gemaakt voor gemeenten en zorgkantoren. Dit om de continuïteit van ondersteuning te waarborgen.

Met de gemaakte werkafspraken is het risico dat mensen zonder ondersteuning komen te zitten minimaal.

Achtergrond

Het aantal aanvragen dat ggz-cliënten in 2020 indienden voor een Wlz-indicatie per 2021 bleek aanzienlijk hoger dan verwacht. Hierdoor is vertraging ontstaan in de afhandeling van de GGZ Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren. Het CIZ verwacht de beoordeling van de GGZ Wlz 2020 aanvragen rond 1 mei af te ronden in plaats van op 1 april, zoals in december 2020 werd verwacht. De vertraging 2020 veroorzaakt ook vertraging bij de afhandeling GGZ Wlz aanvragen 2021. Bovendien zijn er in 2021 aanzienlijk meer aanvragen voor GGZ Wlz ingediend dan verwacht.

Werkwijze overgang ggz-Wlz cliënten 2020

In december 2020 zijn afspraken gemaakt voor een overgangsregeling (zie het bericht hieronder.) Onderdeel hiervan was dat het CIZ uiterlijk op 1 april de aanvragen ggz-Wlz 2020 zou beoordelen. Dat wordt nu niet gehaald; het beoordelingsproces wordt verlengd naar 1 mei. Het zorgkantoor heeft maximaal 13 weken om na afgifte van de indicatie de zorgbemiddeling af te ronden. Dat betekent dat de beschikking van cliënten beschermd wonen of de extramurale Wmo-ondersteuning, die ambtshalve zijn verlengd tot 1 juli 2020, voor het deel van de cliënten dat na 1 april wordt beoordeeld opnieuw moet worden verlengd. Deze maatwerkoplossing staat in het memo onderaan dit bericht beschreven.

Werkwijze overgang ggz-Wlz cliënten 2021

Het CIZ start na de afronding van het beoordelingsproces van de aanvragen 2020, met het beoordelen van de aanvragen 2021. Hierdoor ontstaat er een stuwmeer. Naar alle waarschijnlijkheid loopt de beoordeling van de aanvragen 2021 door van mei tot oktober. Het zorgkantoor heeft maximaal 13 weken om na afgifte van de indicatie de zorgbemiddeling af te ronden. Dat betekent dat de beschikkingen van cliënten beschermd wonen of de extramurale Wmo-ondersteuning die aflopen in 2021 verlengd dienen te worden.

Advies VNG (werkwijze 2021)

De VNG adviseert de beschikkingen te verlengen tot 1 januari 2022 en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan pgb-houders en cliënten die geen beschermd worden met verblijf ontvangen. Zie het memo onderaan dit bericht. Voor de openstaande GGZ Wlz aanvragen 2021 wordt door het CIZ opnieuw informatie beschikbaar gesteld.

Communicatie (werkwijze 2021)

Wilt u de cliënten die het betreft informeren over de mogelijke verlenging van hun beschikking? De VNG heeft een passage beschikbaar die u kunt gebruiken in uw brief of andere communicatie (zie onderaan dit bericht).

Vragen van gemeenten (werkwijze 2021)

Meer informatie