De Raad voor de Kinderbescherming gaat over op een nieuwe klachtenprocedure. Deze nieuwe procedure zorgt voor tijdswinst en heeft dezelfde waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor de betrokken raadsmedewerker(s).

Net zoals voorheen wordt na ontvangst van een klacht door de RvdK in eerste instantie geprobeerd te bemiddelen. Hierbij maakt de RvdK gebruik van de methode ‘Prettig Contact met de Overheid’.

In de nieuwe klachtenprocedure wordt een klacht na de bemiddelingsfase (als deze niet tot tevredenheid leidt) behandeld door een klachtadviescommissie. De klachtadviescommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden die niet werken bij de RvdK. Die commissie adviseert de directeur van de RvdK over hoe uw klacht moet worden afgehandeld. De directeur neemt de uiteindelijke beslissing.

Wijziging klachtprocedure in wet vastgelegd

De gewijzigde klachtbehandeling moet in de wet worden vastgelegd. Dit wetgevingstraject bevindt zich nu in het laatste stadium. De verwachting is dat de wet halverwege 2020 klaar zal zijn. In afwachting van de wet heeft de landelijke directie van de RvdK, met instemming van de minister, besloten om een pilot te starten waarin vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe wet alvast met de nieuwe klachtenprocedure zal worden gestart. In deze pilotfase wordt de nieuwe werkwijze regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd als dat nodig is.

Wanneer u tijdens de pilot een klacht indient, ontvangt u van de RvdK een brief waarin het verschil tussen de oude en nieuwe regeling wordt uitgelegd. U kunt er voor kiezen de klacht op de nieuwe manier af te handelen. Deze keuzemogelijkheid bestaat alleen tijdens de pilot. De pilot loopt door tot de nieuwe wet in werking treedt. Daarna worden alle klachten op de nieuwe manier behandeld.

U heeft uiteraard nog de mogelijkheid om uw klacht op de bestaande wijze door de RvdK te laten behandelen. Hierbij wijzen wij er op dat de afhandeling in de oude klachtprocedure langer kan duren, doordat de RvdK organisatorisch alles in het werk stelt om zo spoedig mogelijk volgens het nieuwe klachtproces te gaan werken.

Wat staat er in de klachtenregeling?

In de klachtenregeling staat beschreven hoe wij met een klacht omgaan.

Meer informatie over de nieuwe wijze van klachtbehandeling leest u in de klachtenregeling 2019.

Meer informatie over de bestaande wijze van klachtbehandeling leest u in de klachtenregeling 2017.