De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet, stapeling van voorzieningen, beschermd wonen en de woonsituatie van personen van 70-plussers. De (meeste) data heeft betrekking op het eerste halfjaar van 2021.

Participatie en stapelingscijfers

De stapelingscijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruik maakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein: de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. De stapeling van voorzieningen geeft een indicatie van de (soms veelzijdige) problematiek van inwoners. Het CBS kan deze statistieken verkrijgen door voorzieningen te koppelen op BSN niveau.

Beschermd wonen

Het rapport beschermd wonen geeft aanvullende informatie over o.a. achtergrondkenmerken, zorgpaden en verhuisbewegingen van cliënten op het niveau van de centrumgemeente. Dit rapport kan tot nieuwe verdiepende inzichten leiden in de beschermd wonen situatie van uw gemeente.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

In de GMSD vindt u bovendien van alle deelnemende gemeenten nog een aantal verdiepende rapporten. In het hoofdrapport van de GMSD vindt u extra cijfers over het gebruik van voorzieningen in de drie hoofdomeinen. Daarnaast is er voor elke gemeente een wijkprofiel beschikbaar, waarin gegevens op wijkniveau staan weergegeven.

Meer informatie

Bekijk alle rapporten op Waarstaatjegemeente, onderaan het dashboard van uw gemeente.