Er zijn verbeteringen te zien in de oplossing van knelpunten in de vrouwenopvang, maar het proces is langzaam op gang gekomen en er zijn nog knelpunten die moeten worden opgelost. Dat constateert de Nationale ombudsman in het artikel ‘Waarom vrouwen in de opvang de Nationale ombudsman hard nodig hebben’

De Nationale ombudsman maakt in het artikel een reconstructie van 2 eerdere onderzoeken naar knelpunten in de vrouwenopvang en de opvolging daarvan. Het gaat om de rapporten ‘Vrouwen in de knel’ (juli 2017) en ‘Vrouwen uit de knel? Het vervolg’ (mei 2019).

Ombudsman monitort aanbevelingen

De Nationale Ombudsman schetst in het artikel de stand van zaken van alle ondernomen acties. Hiermee wil hij illustreren dat zijn bemoeienis na publicatie van een rapport niet stopt en dat hij de gedane aanbevelingen monitort.

Hoe is het nu?

Het proces van het oplossen van de knelpunten in de vrouwenopvang is langzaam op gang gekomen maar momenteel wordt op diverse fronten hard gewerkt aan de oplossingen. Op 14 juni vond een overleg plaats waarin verschillende presentaties zijn gegeven over de resultaten tot nu toe. Hierbij waren aanwezig: de VNG, Valente, de ministeries van SZW en VWS, Programma GHNT en Moviera

Goed dat knelpunten in kaart zijn gebracht

De VNG vindt dat vrouwen die vluchten voor huiselijk geweld moeten kunnen rekenen op een veilige opvangplek en goede hulp bij een nieuwe toekomst en draagt hier graag aan bij.

  • Het is goed dat de ombudsman de knelpunten in kaart heeft gebracht en een vinger aan de pols heeft gehouden. Het is belangrijk dat deze knelpunten worden opgelost.
  • Een deel van de knelpunten hebben gemeenten inmiddels opgelost zoals het gebruik van de kostendelersnorm binnen de opvang en de beschikbaarheid van een briefadres.
  • Aan het oplossen van de overige, soms taaie vraagstukken (denk aan betaalbare woningen en hulp bij schulden) werken we samen onverminderd door. Dit vraagt inzet van veel partijen, waaronder gemeenten, opvanginstellingen, de Belastingdienst en de ministeries.
  • Een gemeentelijke werkgroep vertaalt momenteel de oplossing van de knelpunten rond financiën in concrete acties die in het najaar van 2021 binnen gemeenten worden geïmplementeerd.

Meer informatie

Hieronder de link naar het artikel van de Nationale ombudsman.