De monitor Wsnp 2021 laat zien dat de instroom in de Wsnp nog altijd daalt. Uit de monitor blijkt ook dat de Wet op de schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) een zeer effectieve oplossing is voor schulden: in 94% van de regelingen eindigt de Wsnp positief. Bureau Wsnp, onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand, vindt het belangrijk dat burgers met schulden geholpen worden. Het bureau zet zich dan ook in om de doorstroom tussen de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp) en de Wsnp te verbeteren. De Wsnp moet toegankelijk zijn voor die burgers die niet geholpen kunnen worden met een Msnp.

In Nederland moet altijd eerst onderzocht worden of het mogelijk is de schulden te regelen via een minnelijke regeling, een schuldhulpverleningstraject dat via de gemeente loopt. Pas wanneer dit niet mogelijk blijkt, kan een burger bij de rechtbank een Wsnp aanvragen.

In 2021 zijn door de rechtspraak in totaal 2.299 personen met problematische schulden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. In 2020 waren er dat nog 3.000 en in 2017 8.365.

Pilot Toevoeging Toelating Wsnp (PTW)

In vervolg op de Quick scan van februari 2020, waarin door Bureau Wsnp een aantal aanbevelingen zijn gedaan om de toegankelijkheid van de Wsnp te verbeteren, is in mei 2021 een pilot gestart. In deze pilot kunnen bewindvoerders Wsnp gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand voor het indienen van het verzoek toelating Wsnp. Bureau Wsnp verwacht hiermee enige verbetering voor de doorstroom naar de Wsnp voor groepen burgers, die nu niet geholpen (kunnen) worden met een minnelijke regeling.

Behoud kennis Wsnp-bewindvoerders

Als gevolg van de dalende instroom in de Wsnp is ook het aantal actieve bewindvoerders de laatste jaren afgenomen. In 2017 waren er nog 458 actieve bewindvoerders, in 2021 is dit afgenomen tot 282. Het is belangrijk deze afname te stoppen, omdat anders veel kennis verloren gaat. De pilot kan daar mogelijk invloed op uitoefenen en zorgen dat het aantal actieve bewindvoerders niet verder afneemt.

Monitor Wsnp 2021

De Raad voor Rechtsbijstand, waar kenniscentrum Bureau Wsnp onderdeel van uitmaakt, monitort de werking van de Wsnp jaarlijks. Het rapport bevat een update van een vaste set aan gegevens. Hieruit blijkt dat in 2021 94% van de Wsnp-regelingen positief eindigde: deze mensen kregen de zogenaamde ‘schone lei’. Dit is een voortzetting van de trend van de afgelopen jaren.