Mensen met een lage opleiding en mensen met een migratieachtergrond scoren in doorsnee het slechtst als het gaat om de brede welvaart. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De brede welvaart wordt gemeten aan de hand van dertien punten voor de thema’s welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu.

Voor mensen met een niet-westerse achtergrond is de uitkomst volgens het CBS op alle dertien punten ongunstig. Dat komt deels door verschillen in onderwijsniveau en leeftijd. Maar ook als de cijfers daarvoor worden gecorrigeerd, staan migranten op achterstand. Bij laagopgeleiden is op negen van de dertien indicatoren sprake van een ongunstige uitkomst. Ook jongeren tot 35 jaar staan relatief vaker op achterstand. Het tegenovergestelde geldt voor de groep van 45 tot 75 jaar.

Door de bank genomen is de brede welvaart volgens het CBS momenteel groot. Zo neemt de werkloosheid af en doen steeds meer mensen tussen de 15 en 75 jaar mee op de arbeidsmarkt. Het besteedbaar inkomen groeit. Verder neemt het aandeel hoogopgeleiden in de bevolking toe. Ook de tevredenheid van werknemers met hun werk stijgt. Verder wordt de luchtkwaliteit beter, breidt het Natuur Netwerk Nederland zich uit en daalt het percentage van de bevolking dat slachtoffer is van een misdrijf.

Het vertrouwen in mensen en instituties als de politie, rechters en de Tweede Kamer nam vorig jaar af. Evengoed blijft 66,9 procent vertrouwen houden in deze instellingen, volgens het statistiekbureau een hoog percentage.

Wel nam door de coronapandemie het aantal mensen met psychische klachten toe, ook door afname van sociale contacten. Dat is deels het gevolg van de lockdownmaatregelen, maar het komt ook doordat er meer wordt gewerkt. Dit gebeurde vaak thuis. Ook samen sporten gebeurde minder. Dit alles zorgde ervoor dat het risico op eenzaamheid, psychische klachten en kansenongelijkheid toenam. Krap 84 procent van de mensen gaf het leven een rapportcijfer van 7 of hoger. Dat is het laagste percentage sinds het begin van de metingen in 1997.

Ook wijst het CBS op de aanhoudende druk op de natuur als onderdeel van de brede welvaart. Zo zijn er steeds minder diersoorten en planten. Ook is er steeds minder “groen-blauwe” ruimte voor mensen om in te ontspannen. Verder staat de kwaliteit van het oppervlaktewater onder druk en nam de uitstoot van CO2 in 2021 weer toe.