Eind 2021 lanceerde de Jeugdautoriteit (JA) – samen met onder anderen de VNG – een meldpunt om continuïteitsrisico’s in de jeugdhulpsector eerder in beeld te krijgen. Het gaat om (vermoedens van) problemen bij een jeugdhulporganisatie die direct gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van jeugdhulp.

Bij het JA Meldpunt kunnen gemeenten en andere partijen signalen indienen over zaken als bedrijfsvoering en relaties tussen aanbieders en opdrachtgevers die een mogelijk risico vormen.
Het JA Meldpunt is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen het jeugdhulpstelsel, of op een andere manier betrokken is bij jeugdhulp. Denk hierbij aan jeugdhulpaanbieders, gemeenten, jeugdzorgregio’s, inspecties, toezichthouders en banken. Het meldpunt is niet bedoeld voor inhoudelijke en/of individuele (zorg)vraagstukken. Problemen over de kwaliteit van de geleverde jeugdhulp kunnen worden gemeld bij het Landelijke Meldpunt Zorg (LMZ) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of bij het Meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp

Vorig jaar zomer ondertekenden verschillende partijen uit het jeugdhulpstelsel, onder wie de VNG, het ‘Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp’. In het convenant zijn afspraken gemaakt over onder andere het monitoren en het vroegtijdig signaleren van continuïteitsproblemen in de jeugdhulp. Het Meldpunt is een van de concrete resultaten daarvan. Andere instrumenten zijn of worden ontwikkeld. Er is een heldere infographic beschikbaar die de afspraken en instrumenten uit het convenant beknopt weergeeft.

Meer informatie