Gemeenten zijn ook voor Oekraïense ontheemden verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, en de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek. Het kabinet compenseert gemeenten voor de extra kosten van deze taken over 2022.

Bedrag en verdeling

Er is voor het jaar 2022 een macrobedrag van € 25,5 miljoen gereserveerd dat uitgekeerd wordt via een decentralisatie-uitkering. Het macrobudget is over gemeenten verdeeld aan de hand van het gemiddeld aantal geregistreerde ontheemden in het BRP per gemeente vanaf 14 februari 2022. De regeling is in de decembercirculaire gepubliceerd. De compensatie is bedoeld voor de bekostiging van:

  • jeugdzorg
  • Wmo-zorg en -hulpmiddelen
  • jeugdgezondheidszorg
  • prenatale huisbezoeken
  • een deel van het Rijksvaccinatieprogramma

In veel gemeenten worden deze taken uitgevoerd door dezelfde partijen die dat normaal gesproken ook uitvoeren: zorgaanbieders en GGD’en.

Uitvraag onder gemeenten via enquête

Om in 2023 goede afspraken te kunnen maken met het rijk over de voortzetting van de opvang wordt nog uitvraag onder gemeenten gedaan naar de zorginzet voor Oekraïense ontheemden en de daaraan verbonden kosten. Daartoe heeft de VNG op dit moment een enquête bij gemeenten uitstaan (via de betreffende contactpersonen) om een beeld te krijgen van de kosten die zij hebben gemaakt in 2022 en de te verwachten kosten in 2023.