Het komt mensen in kwetsbare omstandigheden én de continuïteit van zorg ten goede als gemeenten een ‘passende beschikkingsduur’ tot norm te maken. Bovendien voorkomen zij hiermee onnodige administratieve lasten. Een langere indicatieduur of een indicatie zonder einddatum is op basis van de Wmo 2015 mogelijk.

Passend beschikken als maatwerk

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die een langere indicatieduur voorstaat, met momenten waarin geëvalueerd wordt of de geleverde ondersteuning nog passend is. Dit is in veel gemeenten nog geen dagelijkse praktijk. Passend beschikken geeft ruimte om juist (extra) aandacht te geven aan die inwoners die dat nodig hebben. Overigens is voor bepaalde cliëntgroepen meerjarig zonder einddatum beschikken en geen heronderzoek doen niet altijd logisch, omdat juist de vinger aan de pols gehouden moet worden. Het blijft dus maatwerk.

Leertraject Passend beschikken

Met het leertraject Passend beschikken wil het Ketenbureau i-Sociaal Domein samen met de VNG inzetten op een actiegerichte werkwijze en samen met gemeenten toewerken naar een passende beschikkingsduur. Een aantal Beschermd Wonen-regio’s en gemeenten heeft al interesse getoond om mee te doen. Binnen de gekozen werkwijze kunnen ook gemeenten of regio’s die kiezen voor een bredere insteek of doelgroep meedoen.

Meer informatie