De staatssecretaris van Financiën heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de herijking van de aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag. In de brief gaat de staatssecretaris onder meer in op de ambitie en het proces van de herijking, en de oplossingsrichtingen.

Ook geeft ze een schets van het vervolgproces, inclusief het uitvoeren van uitvoeringstoetsen bij het rijk en gemeenten.

Peter Heijkoop (voorzitter commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie):  “Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van de kamerbrief over de herijking van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag waarin wij een positieve beweging vanuit het kabinet zien om de hersteloperatie te verbeteren. Als gemeenten hebben wij al eerder aangegeven bereid te zijn een stap naar voren te zetten in het belang van de gedupeerde ouders. Goede samenwerking is daarvoor essentieel. Volgende week (9 december) stellen wij in het VNG-bestuur vast onder welke voorwaarden gemeenten dit voor gedupeerde ouders waar kunnen maken. Daarna komen wij met een uitgebreidere reactie.”

Meer informatie