Toegankelijke en begrijpelijke inkomensregelingen zodat mensen beter weten waar ze recht op hebben en regelingen ook aanvragen. Een zeker en voorspelbaar inkomen bij ziekte en werkloosheid zodat de stap naar werk ook gemakkelijk kan worden gezet. Hier werken de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan in de hele sociale zekerheid. Hoe zij dit doen is te lezen in de Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid en de Stand van de uitvoering die deze week zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

De sociale zekerheid is door de jaren heen onbedoeld complex geworden. Die complexiteit kan bij mensen leiden tot onzekerheid over rechten, plichten, het inkomen en de ondersteuning. Mensen weten bijvoorbeeld niet op welke regeling zij recht hebben of kunnen niet voorspellen wat hun inkomen wordt als ze gaan werken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt in veel wetten aan vereenvoudiging: zoals in de WW, Participatiewet, WIA, de kindregelingen en de AOW. Zo is er een verkenning naar samenvoeging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget uitgevoerd. En worden er komend jaar opties voor vereenvoudiging van de Toeslagenwet en het partnerbegrip in de AOW uitgewerkt.