De Jeugdautoriteit (JA) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. Daarin hebben zij afspraken vastgelegd over onderlinge samenwerking, het uitwisselen van informatie en het signaleren van risico’s bij gecombineerde aanbieders. Dit zijn zorgaanbieders die zowel jeugdzorg als zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren. Het protocol is op 24 maart in de Staatscourant gepubliceerd en treedt vanaf 25 maart 2022 in werking.

De NZa zet zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg in Nederland en houdt onder meer toezicht op de continuïteit van zorg in de Zvw en Wlz. De JA heeft een onafhankelijke rol in het samenspel tussen gemeenten, jeugdzorgregio’s en aanbieders met als doel om de continuïteit van jeugdhulp te bevorderen.

De twee organisaties hebben afgesproken dat zij elkaar informeren over zorgwekkende financiële situaties bij instellingen die zowel jeugdzorg als zorg vanuit de Zvw of Wlz leveren, waardoor burgers geen zorg meer dreigen te krijgen. Ook informeren ze elkaar tijdig over onderzoeken die elkaars werkveld kunnen raken en geven ze gezamenlijk gevraagd en ongevraagd advies aan de Minister van VWS over aangelegenheden die zowel Jeugdautoriteit als NZa betreffen. Daarnaast zetten de Jeugdautoriteit en de NZa in op samen leren en ontwikkelen.