Onderzoek laat tussen de centrumgemeenten grote verschillen zien in de beschikkingsduur voor Beschermd Wonen. Dit hangt samen met verschillende inrichtingskeuzes. De VNG gaat, samen met VWS, gemeenten ondersteunen om beschikkingen beter aan te laten sluiten op de individuele ondersteuningsvraag van inwoners.

Rapport onderzoek beschikkingsduur BW

Beschikkingsduur hangt samen met verschillende inrichtingskeuzes

Significant voerde in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG het onderzoek uit naar de beschikkingsduur van centrumgemeenten voor Beschermd Wonen (BW) en intensieve ambulante begeleiding. Het onderzoek is onderdeel van de bestuurlijke afspraken over de Wlz Ggz.

Het onderzoek toont aan dat gemeenten verschillende argumenten hebben om langer of korter te beschikken. Uit de praktijkverhalen in het onderzoek blijkt dat het aanpassen van de beschikkingsduur uitsluitend gepaard kan gaan met het opnieuw in samenhang bekijken van andere inrichtingskeuzes in een gemeente rondom bijvoorbeeld inkoop, toegang en uitvoeringsvarianten.

Behoefte aan passende randvoorwaarden

De ontwikkeling naar beschikkingen die beter afgestemd zijn op de vraag van inwoners is een breed gedragen wens. Niet alleen qua duur, maar ook qua omvang en flexibel op- en afschalen. En niet alleen voor inwoners met Ggz-problematiek, maar voor álle inwoners met een langdurige ondersteuningsvraag.

Gemeenten vragen al langer aan het rijk om daarvoor passende randvoorwaarden te regelen. Onlangs werd duidelijk dat staatssecretaris Van Ooijen (VWS) het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken niet indient wegens gebrek aan draagvlak. Dit heeft nadelige gevolgen voor gemeenten die nu werken of willen gaan werken met langdurige beschikkingen.

Gesprek in regio’s over maatwerk

Op basis van het onderzoek zijn géén kwantitatieve afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en de VNG over langer beschikken. Daarvoor biedt dit onderzoek onvoldoende handvatten. Er is gekozen voor een meer kwalitatieve aanpak. In dat kader is afgesproken om in de regioaanpak Wlz Ggz ook het gesprek te voeren over meer maatwerk in de toegang tot Wmo-zorg voor mensen met langdurige psychische problemen.

Ondersteuning van gemeenten

De VNG en VWS gaan centrumgemeenten handvatten bieden om aan de slag te gaan met beschikkingen die aansluiten bij een langdurige ondersteuningsvraag van inwoners. Eind 2023 komt een eerste leidraad beschikbaar. Daarnaast zetten ze in op het faciliteren van kennisuitwisseling tussen gemeenten.