Het gaat niet meer lukken om de Wet woonplaatsbeginsel per 1-1-2025 te laten ingaan. Dat moesten de VNG en staatssecretaris Van Ooijen afgelopen week concluderen in het bestuurlijke overleg Wmo. Een vervelend bericht voor gemeenten, die al lang wachten op de invoering van deze wet en het nieuwe verdeelmodel.

Wetsvoorstel nog steeds controversieel verklaard

Het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen (BW) betekent dat elke gemeente verantwoordelijk wordt voor BW voor haar eigen inwoners, ook wanneer die naar een andere gemeente verhuizen omdat daar de beste plek voor herstel is. Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel, dat sinds begin dit jaar bij de Tweede Kamer ligt voor behandeling, is nog steeds controversieel verklaard. Daardoor kan het niet meer voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. De nieuwe streefdatum voor invoering is nu 1 januari 2026.

Een vervelende boodschap voor gemeenten, die inmiddels al jaren wachten op deze wet. Daarmee kan nog steeds een belangrijk ‘puzzelstukje’ niet gelegd worden in de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.

Gevolgen voor invoering objectief verdeelmodel

Ook het objectieve verdeelmodel voor de middelen die gemeenten ontvangen voor BW wordt nog niet ingevoerd. Dat is immers onlosmakelijk verbonden met het woonplaatsbeginsel. De centrumgemeenten blijven deze middelen in 2025 dus ontvangen op basis van het huidige historische verdeelmodel.