Voor de doorontwikkeling van de Monitor Dakloosheid worden centrumgemeenten maatschappelijke opvang & beschermd wonen en maatschappelijke opvang organisaties verzocht om vanaf half mei deel te nemen aan een inventarisatie. Doel is inzicht krijgen in hoe opvang is georganiseerd en hoe dit wordt geregistreerd.

Wat is de Monitor Dakloosheid?

Het CBS voert, in opdracht van de VNG en het ministerie van VWS, de Monitor Dakloosheid uit. De Monitor Dakloosheid wil op centrumgemeenteniveau en op landelijk niveau inzicht geven in de populatie daklozen personen. In een eerder stadium bleek dat de oorspronkelijke aanleverstructuur door juridische beperkingen beperkt uitvoerbaar was. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe aanleverstructuur die voldoet aan alle juridische en privacy eisen. Het streven is om de benodigde gegevens vanaf januari 2024 door het CBS uit te laten vragen bij zowel de centrumgemeenten beschermd wonen & maatschappelijke opvang, als direct bij de maatschappelijke opvangorganisaties.

Inventarisatie gegevens vanaf medio mei

Om de monitor Dakloosheid zo goed mogelijk vorm te geven, is het essentieel om, per centrumgemeente en per maatschappelijke opvangorganisatie, inzicht te krijgen in welke gegevens zij registreren. Daarom zal er een inventarisatie plaatsvinden onder zowel centrumgemeenten als maatschappelijke opvangorganisaties. De inventarisatie richt zich op de beschikbaarheid en registratie van persoonsgegevens van individuele dakloze mensen. Het gaat hierbij nadrukkelijk dus niet om de daadwerkelijke registraties van de individuele dakloze personen, zoals bij de gegevensuitvraag door het CBS, maar om informatie over de wijze waarop de maatschappelijke opvang is georganiseerd en welke registraties daaruit voortvloeien. Het is van belang dat iedere centrumgemeente deelneemt aan de inventarisatie, vanwege de verschillende keuzes die gemeenten maken bij de uitvoering van de maatschappelijke opvang.

Met behulp van de uitkomsten van de inventarisatie kan worden onderbouwd welke gegevens op de korte termijn landelijk te monitoren zijn en voor welke gegevens er eventueel een groeipad moet worden ontwikkeld. De VNG verstuurt de inventarisatie, in de vorm van een online vragenlijst, medio mei naar alle centrumgemeenten. In deze mail staat aanvullende informatie over de vragenlijst. Brancheorganisatie Valente zal de vragenlijst uitzetten bij haar leden.