De VNG, het COA, IPO, de CdK’s en Aedes hebben in afstemming met de ministeries van BZK, JenV en SZW, een visie opgesteld die een integrale aanpak in de opvang van asielzoekers tot aan de huisvesting en integratie van statushouders benadrukt.

Deze visie  geeft ondersteuning bij het nemen van beslissingen op dit thema, bij het inzetten van interventies en versterken van de samenwerking. Ook vanuit de VNG bepleiten we een integrale aanpak omtrent beleid en financiering op deze opgaven.

Gezamenlijke boodschap

De opgave van asiel tot en met integratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verschillende departementen, uitvoeringsorganisaties, corporaties, provincies en gemeenten. Daar past bij dat alle partijen met één boodschap naar buiten treden:

Voor mensen die in eigen land hun leven niet zeker zijn en alles achterlaten op zoek naar veiligheid, werken we samen aan opvang voor asielzoekers en huisvesting en integratie voor statushouders. Dat doen we vanuit de overtuiging dat overheden en uitvoerende organisaties bij iedere oplossing in de keten de effecten, zowel op de korte als op de lange termijn, op de fysieke leefomgeving én de sociale landing in de samenleving meewegen. Er moet een integrale aanpak worden gerealiseerd ten aanzien van beleid en financiering die ervoor zorgt dat er in de komende regeerperiode solide vooruitgang wordt geboekt op onder andere de domeinen migratie, wonen, arbeidsmarkt, kansengelijkheid en sociaal domein. Vanuit de gedachte dat mensen meedoen in onze maatschappij, zetten we ons gezamenlijk in voor een inclusief en maatschappelijk gedragen beleid dat recht doet aan de behoeften en de talenten van onze huidige én nieuwe inwoners.

Deze boodschap is juist nu van belang. Er is sprake van overbelasting van de COA-locaties, een verhitte woningmarkt waar iedereen een plek moet krijgen, een sociaal domein dat onder druk staat en maatschappelijke verhoudingen die zijn verscherpt.

Tegelijkertijd biedt de komst van statushouders ook kansen: in sectoren waar tekorten voorkomen kunnen zij een welkome bijdrage leveren. Hiermee maken zij, vanuit een plek in de gemeente, tevens een vliegende start met hun integratie en participatie.

Met deze visie op een integrale aanpak vormen diverse partijen, samen met het nog te vormen kabinet, de basis voor een robuuste en duurzame opvang en huisvesting. Vanuit het perspectief op snelle participatie van asielzoekers en én op het creëren van draagvlak in de samenleving.

Meer informatie