De VNG is zeer verheugd met het instemmen van de meerderheid van de Eerste Kamer met de motie van lid Rosenmöller c.s. Deze motie roept het kabinet op om in overleg met gemeenten tot de gewenste hervorming van het jeugdstelsel te komen, zonder de voorgenomen bezuiniging van € 500 miljoen.

De VNG verwacht dat het kabinet deze motie voortvarend oppakt en met de VNG in gesprek gaat om tot een goede afspraak te komen, zodat de noodzakelijke Hervormingsagenda weer kan worden hervat.

Arbitrageprocedure

De gemeenten en het rijk hebben de afgelopen jaren lang en intensief gesproken over de stijgende vraag en de kosten van de jeugdhulp. Omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de financiële tekorten hebben gemeenten in 2021 uiteindelijk een arbitrageprocedure gestart.

Uitspraak arbitragecommissie honoreren

In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet in 2024 € 100 miljoen kort ten opzichte van het advies van de Commissie van Wijzen over de jeugdzorg en € 500 miljoen vanaf 2025. Gekoppeld aan de opgave om via de Hervormingsagenda tot € 1 miljard aan kostenbesparingen te komen, telt dat op tot een bezuiniging op de jeugdhulp van € 1,5 miljard. Deze bezuiniging is niet onderbouwd en raakt op deze manier kwetsbare kinderen. Daarnaast legt het kabinet hiermee de uitspraak van de Commissie van Wijzen naast zich neer. De VNG is blij dat met het aannemen van de motie van de Eerste Kamer die het kabinet oproept om de extra bezuinigingen op de jeugdzorg in het regeerakkoord ongedaan te maken, zodat de uitspraak van de arbitragecommissie weer wordt gehonoreerd.

Meer informatie

Bekijk de motie en lees meer over de Hervormingsagenda.