De kwaliteit van het inburgeringsonderwijs moet beter geborgd worden, met toezicht van de onderwijsinspectie.
Dat is de belangrijkste aanbeveling die de ACVZ doet naar aanleiding van haar onderzoek over het inburgeringsstelsel.

De ACVZ pleit ervoor om het inburgeringsonderwijs niet langer stiefmoederlijk te bedelen en net zo serieus te nemen als andere publieke diensten zoals basisonderwijs en gezondheidszorg. Het inburgeringsstelsel zit momenteel in een overgangsfase. De nieuwe Wet inburgering (Wi 2021) is al door het parlement goedgekeurd en treedt 1 januari
2022 in werking. Ondanks een aantal grote veranderingen – gemeenten krijgen de regie – blijft in het nieuwe stelsel een aantal aspecten van marktwerking hetzelfde. In het huidige stelsel zijn de resultaten achtergebleven bij de verwachtingen. Gemeenten zullen in het nieuwe systeem, al dan niet in regionale samenwerking, inburgeringsonderwijs gaan inkopen. Maar net als in het oude stelsel zullen private aanbieders het onderwijs blijven verzorgen en blijft de stichting ‘Blik op Werk’ verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit. Redenen genoeg om serieus werk te maken van de borging van de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs.

Publicatie

Inburgering is geen bijzaak. Advies over marktwerking en de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs.