Welke samenloop van zorgsoorten uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) kwamen in uw gemeente voor? Een verkennend onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit en een dashboard van het Informatieknooppunt Zorgfraude geven u overzicht.

Aanleiding onderzoek NZa

De verantwoordelijkheid voor de verschillende wetten ligt bij gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Voor deze partijen is het soms lastig om in te schatten of een declaratie vanuit een andere wet (had) moet(en) worden vergoed. In het uiterste geval bestaat het risico op dubbel declareren. Domeinoverstijgend inzicht helpt om de afstemming tussen de betrokken partijen over de correcte financieringsgrond te verbeteren.

Dashboard en duiding

Maar hoeveel cliënten ten opzichte van het totaal maken er eigenlijk gebruik van zorg uit verschillende financieringsstromen? Welke combinaties van zorg komen voor bij de samenloop? En is dat, op basis van de wetten, te verwachten? Om het u gemakkelijk te maken, kunt u in het Dashboard Samenloop de cijfers van uw gemeente vinden en vergelijken met de landelijke gemiddelden en de cijfers van vergelijkbare gemeenten. In het NZa-rapport ‘Samenloop zorg uit verschillende financieringsstromen’ vindt u toegankelijke verdieping bij de cijfers.

Inzicht vergroten

Het rapport en het dashboard bevatten geanonimiseerde cijfers over de jaren 2017 – 2019. Dit zijn de meest recente jaren waarvan de gebruikte CBS-data compleet zijn. Door actuele gegevens uit uw eigen bestanden naast dit dashboard te leggen, kunt u de samenloop afzetten tegen het huidige zorggebruik in uw gemeente. In de verschillende wetteksten vindt u onder welke voorwaarden iemand een beroep kan doen op de verschillende zorgdomeinen.

Samenloop Wmo en Wlz controleren op cliëntniveau

Het rapport noemt de samenloop van Wmo-voorzieningen en Wlz-zorg opvallend. Dat heeft te maken met de voorliggende werking – op een aantal uitzonderingen na – van de Wlz op een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo. U kunt via de Wlz-registertoets van het Inlichtingenbureau op cliëntniveau controleren of een cliënt een Wlz-indicatie heeft. Ook kunt u zich aanmelden om Wlz-signalen te ontvangen. U ontvangt dan een signaal zodra uw Wmo-cliënt ook een Wlz-indicatie krijgt. Zo sluit u foutieve of dubbele verstrekkingen uit.