De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn bij gemeenten.

Daarom heeft de VNG in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking opgesteld met aandachtspunten. Hiermee moeten gemeenten en hulpverleners rekening houden om aan de privacywetgeving te voldoen.

De Wgs regelt dat mensen met (dreigende) problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet.

Wat is het probleem?

De afgelopen jaren zijn er bij de AP meerdere signalen, klachten en vragen ontvangen over schuldhulpverlening. Het probleem is vaak dat het niet duidelijk is welke gegevens de verschillende partijen met elkaar mogen delen en onder welke voorwaarden. In de praktijk blijkt dat er gegevens worden gedeeld zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Een aantal van deze onduidelijkheden komt aan bod in de wijziging van de Wgs, die op 1 januari 2021 van kracht is geworden.

Handreiking Wgs

De Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening – Aandachtspunten volgens de AP geeft eerst een kort overzicht van de wijzigingen. Daarna wordt er ingegaan op de aandachtspunten voor gemeenten (waaronder wijkteams) en professionals die betrokken zijn bij de uitvoering.

De handreiking gaat, net als de Wgs, uit van de verschillende fasen in de schuldhulpverlening (vroegsignalering, toegang tot schuldhulpverlening, plan van aanpak en uitvoering hulpverlening).
Verder staan er in de handreiking extra aandachtspunten om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Zoals uitbesteding/mandatering, beroepsgeheimen en het informeren van burgers.

Hoe nu verder?

De gewijzigde Wgs heeft op een aantal punten duidelijkheid gegeven. Toch staat er voor de praktijk nog een aantal belangrijke (juridische) vragen open. De kaders en aandachtspunten uit de handreiking, kunnen door gemeenten worden gebruikt om zelf concrete handvatten op te stellen voor de praktijk. Pas als deze handvatten er zijn, is het mogelijk om mensen uit hun problematische schulden te helpen met respect voor hun privacy. Om de handreiking verder toe te lichten en verder te helpen met de handvatten voor de praktijk, organiseert VNG een (be)spreekuur op 29 september.

Meer informatie