In de handreiking Verrassend Passend Leerlingenvervoer staan creatieve oplossingen om vernieuwd gemeentelijk beleid voor het leerlingenvervoer te maken. De handreiking volgt op de nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer, die in december 2020 is gepubliceerd.

In de modelverordening zijn aanpassingen gedaan specifiek gericht op het sociaal domein en passend onderwijs. Om deze goed in praktijk te kunnen uitvoeren is de handreiking ‘Verassend passend leerlingenvervoer’ opgesteld waarin 6 uitgewerkte praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt. Deze komen voort uit opbrengsten en aanvullende gesprekken met respondenten, de Klankbordgroep Leerlingenvervoer van de VNG, de PO-raad (belangenbehartiger van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs), Netwerk LPO, het Ministerie van Onderwijs, de VO-raad, Gespecialiseerd Onderwijs. Ook is er rekening gehouden met het rapport ‘Met Andere Ogen’ van René Peeters (landelijk kwartiermaker samenwerking Jeugd, zorg en onderwijs) en het rapport ‘Als de weg naar passend onderwijs niet passend is’ van de Kinderombudsman.

  1. Gemeenten en Samenwerkingsverband trekken samen op in ontwikkeling Passend Onderwijs
  2. Een oplossing voor het grijze gebied tussen Jeugdwetvervoer en Leerlingenvervoer
  3. Een samenwerking tussen gemeenten en een samenwerkingsverband in het verstrekken van informatie over vervoersmogelijkheden aan ouders
  4. Leerlingenvervoer en naschoolse opvanglocaties
  5. Zelfstandig (leren) reizen opleggen of stimuleren
  6. Samenwerkingsverband organiseert symbiose dicht bij huis