De Nationale Ombudsman deed in 2017 en 2019 onderzoek naar signalen over knelpunten bij toepassing van wet- en regelgeving bij vrouwen in de vrouwenopvang. Een aantal van deze knelpunten zijn aangepakt, een aantal (vooral financiële) knelpunten zijn nog niet opgelost.

Dit betreft zaken rond onder meer het verlenen van de beschikking, de bijstandsuitkering en de eigen bijdrage. De VNG-handreiking ‘Vrouwen uit de knel’ biedt gemeenten praktische handvatten om de financiële knelpunten aan te pakken en op te lossen.

Doelgroep van de handreiking

De handreiking is gemaakt voor (beleids)medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met vrouwenopvang, de (financiële) positie van vrouwen, schuldhulpverlening en werk en inkomen.

Opbouw van de handreiking

De handreiking is opgebouwd aan de hand een fictieve persoon die een beroep doet op opvang en die 3 fases doorloopt: de crisis- en onderzoeksfase, de opvang- en begeleidingsfase en de uitstroom- en nazorgfase. De handreiking bevat informatie, oplossingsmogelijkheden en goede voorbeelden per knelpunt. Een werkgroep van ambtenaren uit centrumgemeenten en een klankbordgroep met medewerkers uit de vrouwenopvang heeft over de handreiking meegedacht.

Meer informatie