UWV en SVB werken samen met het ministerie van SZW hard aan het verder verbeteren van hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hiervoor hebben de uitvoeringsorganisaties meer ruimte nodig voor laagdrempelig persoonlijk contact en het leveren van maatwerk. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma in de nieuwe ‘Stand van de uitvoering sociale zekerheid’ van 17 december aan de Tweede Kamer.

Betere overheidsdienstverlening vraagt dat we beter kijken naar signalen over hoe beleid en dienstverlening in de praktijk uitpakken voor mensen. Daarom informeren en bevragen we elkaar actief over signalen en knelpunten uit de praktijk. Dit gebeurt onder meer met de knelpuntenbrieven van UWV en SVB die bij de vorige Stand van de uitvoering voor de eerste keer aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. Demissionair staatssecretaris Wiersma wil de knelpuntbrieven gebruiken om samen met de uitvoeringsorganisaties het gesprek met de Tweede Kamer voort te zetten over het verbeteren van de uitvoering. Deze keer staat de staatssecretaris stil bij de voortgang van de knelpunten. Ook in de jaarplannen van UWV en SVB is er aandacht voor goede, persoonlijke dienstverlening en de knelpunten in wet- en regelgeving die daarbij een rol spelen. De jaarplannen worden met deze Stand van de uitvoering aangeboden aan de Kamer.

Vereenvoudiging sociale zekerheid
Het kabinet gaat de mogelijkheden tot verdere vereenvoudiging in de sociale zekerheid onderzoeken. Het wil dat het stelsel van sociale zekerheid beter aansluit bij het denken en handelen van mensen. Vereenvoudiging van de sociale zekerheid is geen doel op zich, maar kan bijdragen aan een doeltreffender stelsel, betere dienstverlening en het verminderen van onbedoelde en ongewenste effecten.

Demissionair staatssecretaris Wiersma: ‘Met heldere en simpele regels willen we dat duidelijk is voor iedereen welke rechten én plichten er vast zitten aan het hebben van een uitkering. ‘Ik wil bevorderen dat burgers beter weten waarop ze recht hebben en aan welke regels ze zich daarbij moeten houden. Dat is nu niet altijd het geval’.

Aandacht voor handhaving
Voor een goede dienstverlening en het maatschappelijk draagvlak van de sociale zekerheid is het van belang om misbruik te voorkomen en te bestrijden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat er in het handhavingsbeleid ruimte is voor maatwerk en menselijke maat. Deze nuance wordt toegelicht in de vernieuwde handhavingskoers die met de Stand van de uitvoering wordt meegestuurd. In het nieuwe handhavingsbeleid wordt een helder onderscheid gemaakt tussen administratieve onvolkomenheden en fraude. In het geval van een eventuele terugvordering dient dit proportioneel te gebeuren. Tegelijkertijd blijft het kabinet alert op fraude en misbruik en wordt er gepast opgetreden tegen georganiseerd misbruik.

Coronasteunmaatregelen
De afgelopen periode is het UWV en SVB gelukt om coronasteunregelingen uit te voeren en gelijktijdig de dienstverlening op peil te houden. Vanaf maandag 13 december tot en met 31 januari 2022 is de NOW 5 voor werkgevers aan te vragen. Daarnaast heeft het kabinet op 14 december een nieuwe tranche van de NOW aangekondigd voor het eerste kwartaal van 2022, de NOW 6. Het vraagt opnieuw veel van UWV om de NOW 5 en 6 goed in te richten.