Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de Wet inburgering 2021 door het organiseren van een pilotprogramma. Vandaag is het rapport over de zes pilots ‘B1-route: van A2 naar B1’ van het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering gepubliceerd.

In de Wet inburgering 2021 wordt de ambitie voor het te behalen taalniveau verhoogd van A2 naar B1. Binnen het pilotthema ‘B1 route: van A2 naar B1’ hebben gemeenten met zes verschillende aanpakken ervaring opgedaan om inburgeraars, die al taalniveau A2 hadden (!), te begeleiden naar niveau B1 en tegelijkertijd de taallessen te combineren met participatieactiviteiten.

Illustratie: eindexamen havo

Om een beetje begrip te krijgen van wat het betekent om als vreemdeling het B1-niveau van de Nederlandse taal te bereiken, is het gedienstig om de omgekeerde situatie eens te bekijken: de verwerving van een vreemde taal door een Nederlander.

Een voorbeeld van deze omgekeerde situatie ter illustratie: het havo. Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is het op een na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. Het eindexamen Frans op het havo heeft B1-niveau.

Zeer magere opbrengsten van de pilot B1-Route

Het doel van alle pilots was het afronden van het traject met B1-niveau. Gemiddeld heeft (ruim) zeven procent (variërend van 0% voor Oss en Sittard-Geleen tot 14% voor ‘s-Hertogenbosch) van de gestarte deelnemers taalniveau B1 behaald, door alle vier de examenonderdelen (luisteren, spreken, lezen en schrijven) met een voldoende af te ronden. Hierbij moet uitdrukkelijk vermeld worden dat de uitvoering van de pilots (ernstig) werd gehinderd door corona. Ook hebben niet alle deelnemers examens op alle onderdelen afgelegd.

Het percentage deelnemers dat B1 heeft gehaald van de deelnemers die het traject volledig hebben afgerond, varieert van nul (Oss en Sittard-Geleen) tot 23 procent (Almelo en ‘s-Hertogenbosch).

Percentages deelnemers die het hele traject hebben gevolgd en minimaal één examenonderdeel hebben gehaald zijn 16, 26, 35, 42, 48 en 59 procent voor respectievelijk Oss, Delft, Sittard-Geleen, Almelo, Kampen en ‘s-Hertogenbosch. Het landelijk gemiddelde is 59 procent.

Alles bij elkaar zijn in de pilots van Almelo, Kampen en ’s-Hertogenbosch de hoogste slagingspercentages gerealiseerd, waarbij aangetekend moet worden dat deze pilots de laagste percentages minder kansrijke deelnemers hadden.

Opzet pilot ‘B1-route: van A2 naar B1’

De zes hoofdaanvragers Almelo, Delft, Kampen, Oss, ’s-Hertogenbosch en Sittard-Geleen zijn gedurende 1,5 jaar gevolgd door onderzoeksbureau Sardes. Deze pilotgemeenten hebben trajecten samengesteld waarin taallessen worden gecombineerd met (vrijwilligers)werk en participatieactiviteiten om te onderzoeken welke elementen daarin werken voor de B1-route. Dit is een van de drie leerroutes van het nieuwe inburgeringsstelsel, die bedoeld is voor inburgeringsplichtigen van wie wordt verwacht dat zij binnen de termijn van drie jaar taalniveau B1 kunnen halen. Voor het combineren van taal leren en werken kozen de pilots verschillende momenten; de een startte met werk, de ander met leren. Over wat het beste is, waren de opvattingen verdeeld. Dit heeft inzichten opgeleverd waarmee gemeenten in de toekomst rekening kunnen houden.

Alle pilots afgerond

Alle pilots van het pilotprogramma zijn nu afgerond. Eerder dit jaar zijn de eindrapporten over de ‘Brede intake en PIP, ‘Duale trajecten’, ‘Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten’, ‘Ontzorgen’ en de ‘Zelfredzaamheidsroute’ (Z-Route) beschikbaar gesteld. In het najaar van 2021 wordt een overkoepelend onderzoek gepubliceerd.

Webinars

De lessen uit de pilots worden gedeeld in webinars. De onderzoeksbureaus geven weer welke bouwstenen in de aanpakken van de verschillende gemeenten werken. Bij iedere webinar sluit één van de pilotgemeenten aan. Aanmelden is nog mogelijk voor 2 webinars: