Gemeenten hebben grote zorgen over de ondersteuning van de zwaarst gedupeerden van de toeslagenaffaire. De VNG onderschrijft de door het kabinet aangekondigde herziening van de herstelaanpak, maar vindt dat de voorgestelde regelingen en de stapeling daarvan de hulp, juist aan deze groep, verder belemmert.

Dat schrijft de VNG aan de Tweede Kamer, in reactie op de 7e voortgangsrapportage van het kabinet over de kinderopvangtoeslagaffaire.

De eerdere keuze voor een ruimhartige generieke regeling was begrijpelijk, maar in de uitvoeringspraktijk zien gemeenten dat deze niet tot versnelling leidt voor de zwaarst gedupeerde gezinnen. In meerdere gevallen zorgt deze regeling juist voor vertraging en onzekerheid. In het belang van de zwaarst gedupeerden, die hierdoor niet altijd de aandacht en snelle compensatie krijgen die zij nodig hebben, adviseert de VNG niet opnieuw generieke regelingen voor gedupeerden op te stellen.

De VNG pleit ervoor om vooral in te zetten op een goede uitvoering van de huidige regeling en de schuldenaanpak, en een stapeling van werk door nieuwe regelingen te voorkomen. Dit geeft gemeenten ook ruimte voor ondersteuning van de zwaarst gedupeerden.

Aandacht voor uitvoerbaarheid en samenhang

Door nu (nog) niet te besluiten tot nieuwe regelingen, creëren we bovendien tijd voor een betere analyse. Dat maakt besluitvorming mogelijk die is gebaseerd op inzicht in samenstelling en omvang van de doelgroep, de juridische houdbaarheid en de uitvoerbaarheid in de gemeentelijke praktijk. En vooral ook op inzicht in de effecten voor het individuele gezin.

Snelle politieke keuzes nu, zonder grondige analyse van doelgroepen en van uitvoerbaarheid van regelingen, zowel los als in samenhang, zetten de lopende uitvoering en het herzieningsproces onder druk.

Meer informatie