Een brede coalitie van partijen heeft een ambitieus Plan van Aanpak dakloosheid opgeleverd. Daarin is de wens van staatssecretaris Van Ooijen (VWS) uitgewerkt om de omslag te maken van klassieke maatschappelijke opvang naar ‘wonen eerst’ en de focus op preventie.

Positief advies aan VNG-bestuur

Het Plan van Aanpak wil dakloosheid in 2030 zelfs beëindigen. Om de ambities te realiseren, stelt het kabinet jaarlijks structureel € 65 miljoen extra beschikbaar. In een bestuurlijk overleg met de staatssecretaris zegde de VNG-delegatie toe het plan met een positief advies aan het VNG-bestuur voor te leggen. De staatssecretaris beloofde in het overleg de financiële middelen voor gemeenten in 2023 via de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang beschikbaar te stellen.

Monitoren van de voortgang

De VNG spant zich ervoor in om via een dashboard de voortgang van het Plan van Aanpak te monitoren. Dat zal ook helpen om tussentijds te beoordelen of alle partijen met hun plannen op koers liggen om de ambities waar te maken. Gemeenten hebben er namelijk wel op gewezen dat een aantal maatschappelijke ontwikkelingen niet helpen bij het halen van de ambities. De krappe woningmarkt is daarvan de belangrijkste, maar ook de economische ontwikkelingen zijn zorgelijk.

Eens over de noodzaak tot extra inspanningen

Rijk en gemeenten stellen vast het eens te zijn over de noodzaak tot extra inspanningen en de richting daarvan.

Dwarsverbanden met bestaande programma’s

In dat kader is het ook belangrijk dat gemeenten op heel veel vlakken samenwerken met andere partners in programma’s die hieraan bijdragen, zoals het programma ‘Een thuis voor iedereen’ en ‘Eén tegen armoede’. De Aanpak Dakloosheid is een integrale aanpak vanuit de ministeries van VWS, SZW en BZK met duidelijke dwarsverbanden met deze programma’s.