Maar liefst 86% van de gemeenten stemmen in met invoering van een nieuw objectief verdeelmodel voor beschermd wonen (BW) per 2023. Dat is de uitkomst van de consultatie die de VNG in november hield onder haar leden op verzoek van de minister Ollongren (BZK).

Het VNG-bestuur besloot op 9 december het rijk een positief advies te geven voor invoering van het nieuwe verdeelmodel. De VNG vraagt het kabinet vaart te maken met het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen, dat randvoorwaardelijk is voor invoering van dit verdeelmodel.

Afspraken over monitoring en evaluatie verdeelmodel en woonplaatsbeginsel

Gemeenten willen in de komende periode met het rijk afspraken maken over monitoring en evaluatie van het verdeelmodel en het beoogde woonplaatsbeginsel. Gemeenten benadrukken dat de doordecentralisatie van beschermd wonen, die door invoering van de nieuwe verdeling van beschermd wonen financieel mogelijk wordt gemaakt, inhoudelijk op brede steun kan rekenen. Daarom pleit de VNG voor invoering van het verdeelmodel in 2023. Binnen het traject van de herijking van het gemeentefonds blijft oog voor de samenhang met het verdeelmodel BW én aandacht voor de regio’s die een cumulatie van nadelige herverdeeleffecten van beide verdeelmodellen kunnen ondervinden.

Inhoudelijke noodzaak voor nieuw verdeelmodel

Op verzoek van de VNG bracht de commissie-Dannenberg eind 2015 een advies uit over hoe gemeenten invulling zouden kunnen geven aan de zorg voor hun kwetsbare inwoners. Dit advies werd breed omarmd en sindsdien zijn gemeenten in heel Nederland samen met partners aan de slag met de implementatie van de ‘Dannenbergvisie’.

Passende ondersteuning in de thuissituatie

De gedachte is dat mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen hun zelfstandigheid vaker kunnen behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie beschikbaar is. Daarom zetten we samen een duurzame beweging in gang om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij mensen te organiseren: van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Dit is ook wel bekend komen te staan als ‘de doordecentralisatie van beschermd wonen’.

Nieuw fundament voor zorgvuldige doordecentralisatie

Met het vervolgadvies van het door VNG ingestelde Expertiseteam MO-BW-BG (2019) werd een nieuw fundament gelegd voor een zorgvuldige doordecentralisatie van beschermd wonen. Eind 2020 zijn de bouwstenen van het Expertiseteam geëvalueerd en is geconcludeerd om op de ingeslagen weg door te gaan.

Start doordecentralisatie BW naar alle gemeenten per 1 januari 2022

Besloten is dat beschermd wonen een taak van alle gemeenten wordt. Daarom wordt per 1 januari 2022 gestart met de inhoudelijke doordecentralisatie van beschermd wonen van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Om dit ook in financiële zin mogelijk te maken, is de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met gemeenten een nieuw, objectief verdeelmodel voor beschermd wonen ontwikkeld. De bedoeling is dat dit verdeelmodel ingaat per 1 januari 2023.

Meer informatie